Tuesday, July 18, 2017

Rashbi and Lag BaOmer Bonfires: Bava Kamma 61bתלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף סא/ב

משנה המדליק בתוך שלו עד כמה תעבור הדליקה רבי אלעזר בן עזריה אומר רואין אותו כאילו הוא באמצע בית כור ר"א אומר ט"ז אמות כדרך רשות הרבים רבי עקיבא אומר חמשים אמה ר"ש אומר שלם ישלם המבעיר את הבערה הכל לפי הדליקה: גמרא ולית ליה לר"ש שיעורא בדליקה והתנן לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית אלא אם כן יש על גבו גובה ד' אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק ר' שמעון אומר לא נאמרו שיעורין הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכל לפי גובה הדליקה אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' שמעון וכן אמר רב נחמן אמר שמואל הלכה כר"ש

I am learning Bava Kamma b'iyun with my chevrusa, Reb Moshe Klein. He noted that the hadlokos for R' Shimon bar Yochai on Lag b'Omer could be very nicely connected with this Mishnah and Gemara. I spent some time last night and did not find anyone remark this obvious connection! Strange!

Thursday, July 06, 2017

Video Shiur: Astronomical Halachic Repercussions: Parameters of Day and Night

Astronomical Halachic Repercussions:  
Parameters of Day and Night

Shiur on July 6, 2017 IDT Corporation (The Yeshiva of Newark), 
substituting for my friend Rabbi Avrohom Kivelevitz 
(who also came up with the title), 
on Zmanim of Alos HaShachar and Tzeis HaKokhavim. 
Thanks Ari Rosman for recording!

Friday, June 30, 2017

Honesty: The Smag


Updated! 
See the amazing Divrei Yonah below at bottom, courtesy of Rabbi Chaim Lando!In light of current events, the following Smag* should be widely perused and disseminated. Perhaps ironically, I first heard it from Rabbi Matisyahu Solomon shlita (my translation):
*https://en.wikipedia.org/wiki/Moses_ben_Jacob_of_CoucySmag Aseh 74:And I have already expounded to Galus Yerushalayim in Spain (Sefarad) and the other Galuyos under Christianity (Edom), that now that the Galus has lasted too long a Jew must separate himself from the frivolities (Hevlei) of the world and grasp the seal of Ha'Kadosh Baruch Hu, which is Truth, and not lie, neither to Jews nor to non-Jews, nor to deceive them in any matter, and to sanctify ourselves even in that which is permissible to us, as it says (Tzefani'a 3:13): "The remnant of Israel will not commit foul deeds nor speak falsehoods, nor will there be found in their mouths treacherous tongues." And then, when Ha'Kadosh Baruch Hu comes to redeem us the non-Jews will say that He is just in doing so, for we are men of truth and Toras Emes is in our mouths.

But if we conduct ourselves towards the non-Jews with deceit (Rama'us), then they will say: "See what Ha'Kadosh Baruch Hu has done, that He has chosen as His portion thieves and cheats."

Furthermore, it is written (Hoshe'a 2:25): "And I will plant them in the earth." Why does a person plant a measure of grain in the earth? In order to cultivate several measures. So too Ha'Kadosh Baruch Hu planted Yisroel in the various lands so that converts would join us. As long as we conduct ourselves amongst them with deceit who will cling to us? And, we find that Ha'Kadosh Baruch Hu was upset even by theft from evildoers, as it says(Bereishis 6:11): " And the land was filled with theft (Chamas)."

Further, I bring proof from the Yerushalmi Chapter Eilu Metzi'os (Halocho 5), where it says: "The elder rabbis (Rabbanan Savi'ai) bought a measure of grain from non-Jews and found within it a bundle of money. They returned it to them, and the non-Jews said: 'Blessed is the G-d of the Jews.'" Many similar stories of lost items that were returned to non-Jews because of Kiddush Hashem are related there.

(That's the same Yerushalmi cited in the review article in the immediately preceding blog post.)

Friday, June 23, 2017

My Review in JA of Making It Work: A Practical Guide to Halacha in the Workplace

My latest published article, a book review in the current issue of Jewish Action.
https://www.ou.org/jewish_action/06/2017/making-work-practical-guide-halacha-workplace


Making It Work: A Practical Guide to Halacha in the Workplace - Jewish Action 

By Ari Wasserman Feldheim Publishers 

New York, 2016 538 pages 

Reviewed by Yosef Gavriel Bechhofer 


The published version is slightly different than my original, unedited text. The original version is at https://od.lk/f/121055662_xow1d


Sunday, June 18, 2017

The Ohr HaChaim HaKadosh on Non-Jews

אור החיים על שמות פרק יח פסוק כא

 וראיתי לתת לב, איך זכה יתרו, שתכתב על ידו פרשה זו, והן אמת כי הוא כיבד משה עבד ה', והנה שכרו שכבדו ה', אלא היה ה' יכול עשות לו דרך כבוד אחר לא בדרך זה שיראה חס ושלום כפחות ידיעה בעם ה', עד שבא כהן מדין והשכילם:

 ונראה כי טעם הדבר הוא להראות ה' את בני ישראל הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה, וצא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו ואופן סדר בני אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים, והכוונה בזה, כי לא באה הבחירה בישראל, לצד שיש בהם השכלה והכרה יותר מכל האומות, וזה לך האות השכלת יתרו, הא למדת כי לא מרוב חכמת ישראל והשכלתם בחר ה' בהם, אלא לחסד עליון ולאהבת האבות, ויותר יערב לחיך טעם זה למאן דאמר יתרו קודם מתן תורה בא (ילק"ש רמז רסח), כי נתחכם ה' על זה קודם מתן תורה לומר שהגם שיש באומות יותר חכמים מישראל אף על פי כן אותנו הביא ה' אליו ובחר בנו, ועל זה בפרט עלינו לשבח לאשר בחר בנו מצד חסדיו, גם למאן דאמר (שם) אחר מתן תורה [בא], יש טעם במה שסדר ביאתו קודם, להראות הכוונה הנזכרת, שזולת זה אין הכוונה הנזכרת נגלית, והבן: