Monday, May 23, 2005

Amulets

Eventually, we will reach sugyos in Shabbos
that deal with kamei'in - amulets.

Here is a source sheet I put together
for a shiur on the topic:בס"ד ... קמיעין ... 1תיקוני זהר דף קד/א
ורשיעיא נשמתהון דשדין וממזיקין ולא פועלין בהון אלא כישוף ועובדי שדין כותייהו בגין דרשיעיא כל שמהן וכל הויי"ן דקודשא בריך הוא וכל מלאכים שנאין לון ובגין כך לא מועיל לא קמיע ולא שמהן קדישין ולא מלאכיא דלא תפיס אלא מין במינו.

רמב"ם יד החזקה - הלכות תפילין מזוזה וספר תורה פרק ה
(ד) מנהג פשוט שכותבים על המזוזה מבחוץ כנגד הריוח שבין פרשה לפרשה שדי ואין בזה הפסד לפי שהוא מבחוץ אבל אלו שכותבין מבפנים שמות המלאכים או שמות קדושים או פסוק או חותמות הרי הן בכלל מי שאין להם חלק לעולם הבא שאלו הטפשים לא די להם שבטלו המצוה אלא שעשו מצוה גדולה שהיא יחוד השם של הקב"ה ואהבתו ועבודתו כאילו הוא קמיע של הניית עצמן כמו שעלה על לבם הסכל שזהו דבר המהנה בהבלי העולם:

ספר שערי תשובה השער השלישי - אות קד
וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ (ויקרא יח, ג). הֻזְהַרְנוּ בָזֶה, לְהִתְרַחֵק מִכָּל דַּרְכֵי הָאֱמוֹרִי, וּמֵהֶם, הַלְּחָשִׁים, וְהַקְּמִיעִים שֶׁאֵינָם מִן הַמֻּמְחֶה לִרְפוּאָה.

ספר חסידים - סימן תתשנ
מה שאין המלאכים מגידים שמותם ברצון, כמו ליעקב וליהושע ולמנוח שלא רצו לגלות שמותם להם, כדי שלא ישביעוהו, כמו שרגילין לעשות בהשבעות ובקמיעות.

ספר פתחי שערים נתיב קיצור אבי"ע - פתח י
ומזה תבין סוד פעולת השמות ע"י הקמיעות ולחשים, שע"י טוב הכוונה בהם כפי שורשם ומקשר מחשבתו הזכה לפי קדושת האדם המזכירו, הוא מעורר המלאך והעולם והמדרגה שממונה עליו, ומחשב השם בשורשו בשם הוי"ה ע"פ נקודותיו הידועים לכל פעולה ופעולה שהוא סוד העצמות המתלבש בהם בסוד נר"ן שבכלים, ועי"ז פועל בשמות, וכמ"ש חז"ל, לכו חזו מפעלות ה' אשר שם שמות בארץ, אל תומר שמות אלא שמות:

ספר חסידים - סימן תתשעב
אין המזיקים מתגרין אלא במי שמתגרה בהם, כגון שכתבו הוא ואבותיו קמיעות, או עסקו בכשפים ובהשבעות, או בשאלת חלום, לכן לא יעסוק אדם בהם. ולא יאמר אדם אעשה בשביל פקוח נפש בהשבעות וקמיע, כי אין זה חכמה כי הוא מקצר ימיו וחיי זרעו, ואין דוחין נפש מפני נפש, ונאמר (דברים יח יג) תמים תהיה, ואין לו אלא תפלה ותחנונים על הכל. וה' ישמרנו וזרענו ואת כל אשר לנו מכל רע מעתה ועד עולם אמן ואמן:

ספר שם הגדולים - חלק גדולים - מערכת א אות טז
ושמעתי מהרב המופלא ח"ק מהר"ח ן' עטר שהוא הכיר להרב ז"ל וכשהי' אדם חולה שואל ממנו קמיעא לוקח מעט נייר וכותב עליו בכתב רש"י יהי רצון שתשלח רפואה לפב"פ מחולי פלוני א"ס ותו לא בלי שום שם ותולה זה הקמיעא עליו ומתרפא והן לענינים אחרים, ואמר הרב מהר"ח הנזכר שהוא הי' לו איזה קמיעות כתובות מהרב כאמור.

ספר שערי הלשם חלק ב - סימן א - פרק ג - המלאכים בריאתם ועבודתם
והנה יש במלאכים ג"כ כמה חלוקי מדרגות בעבודתם. והוא ע"ד שמצאנו חלוקי מדרגות בעבודת הצדיקים אשר בעוה"ז. כי יש מהם שהם קדושים העומדים לפני ה' תמיד. בתורה ועבודה יומם ולילה תמיד לא יחשו. כרשב"י וחביריו. וכמה מדרגות בזה ג"כ בענין התורה ובענין העבודה. אם לעצמו אם בזולתו [ע' הגר"א שה"ש ח' בפסוק אם חומה היא] כ"א לפי כשרונו ולפי שורש נשמתו. ויש מהם עוסקים בעניני העולם ג"כ אלא שמקיימים בעצמם בכל דרכיך דעהו. וכל מעשיך יהיו לשם שמים. וגם בהם כמה מדרגות וכמה מינים בשימושם ועבודתם. אם בצורכי כלליים ופרטיים. וכן יש בהם אשר כל כשרונם הוא רק לשמש לזולתם:
והנה עד"ז הוא ג"כ בהמלאכים המוני מעלה. כי הנה הם במדרגות רבות אין חקר. והם חלוקים בעבודתם. כי הנה ישנם. אראלים ומלאכים חשמלי זוהר. עירין קדישין. תקיפי שרפים. אלפי אלפים ורבי רבבן. העומדים בחדרי מרכבה וכל עבודתם הוא רק להמליכו ולהעריצו ולהקדישו למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בלי הפסק רגע אחד. ע' זוה"ק ויצא קנ"ט ע"א ובכ"מ. והנה הם נהנין מזיו השכינה אם בקרוב או ברחוק כ"א לפי מדרגתו ובזה הם חיים וקיימים וכן בזה הם מתחדשים תמיד בכח ועצמה להיות עבודתם בלי הפסק. וישנם ג"כ כיתות מלאכים לאין מספר אשר עיקר עבודתם הוא בשימושי אותו העולם. בכל עולם ועולם שהם. וכמ"ש בזוה"ק בהיכלות בראשית ופקודי. והם ג"כ אלפי אלפים רבי רבבן. וע"ד שאמרו בחגיגה י"ג ב'. על פסוק דניאל ז', נהר דינור נגד ונפק וגו' אלף אלפים ישמשוני'. ר"ל להנהר דינור לכל הפעולות והשימושים הנעשה ע"י הנהר דינור. ע' זוה"ק ויקהל רי"א ע"ב. וכן ישנם כמה מלאכים לאין מספר אשר עיקר עבודתם הוא לשמש לצדיקים. וכמ"ש כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך וגו' ועד"ז המלאכים המלוין לאדם. כמ"ש בשבת קנ"ט ב', וכן בתנחומא פ' ויצא סי' ג' ובסוף פ' משפטים עשה אדם מצוה אחת מוסרין לו מלאך אחד. מצות הרבה מוסרין לו מלאכים הרבה. וכן יש כמה רבבן מלאכים אשר הם ממונים על עניני בני אדם ועל ידיהם הוא כל הקמיעות ושימושי השמות. והנה הגם שכולם הם מקבלים עליהם עול מלכות שמים ומפארים ומעריצים ומקדישים. וכמו שיסדו שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה כו' אך בעיקר עבודתם הוא כמה מדרג' ובכל מדרגה כמה פרטים לאין מספר וכמבואר כ"ז בברייתות דפרקי המרכבה ושימושי המלאכים. ועכ"פ הוא כי הנה ישנם בעבודת המלאכים כמה מדרגות:

ספר שערי קדושה - הקדמה
יש מהם אשר היו משביעים בכח שמות הקודש אל המלאכים, ויקוו לאור, והנה חושך, כי היו מלאכים תחתונים מאוד, ממונים על עבודת העולם הזה, והם מורכבים מטוב ורע, והן עצמן לא ישיגו האמת והאורות העליונים, ומגלין להם דברי תערובות, טוב ורע, אמת ושקר, ודברים בטלים דעניני רפואות, וחכמת הכימי"א, ופעולות קמיעין והשבעות, וגם אלה ביין שגו ובשכר תעו. מי יתן והיה לבבם זה לעסוק בתורה ובמצוות, וישאו קל וחומר מאותן ארבעה גדולי ישראל, שנכנסו לפרדס ולא נמלט מהם איש, כי אם ההוא סבא חסידא, רבי עקיבא (ואף הוא, בקשו מלאכי השרת לדחפו, לולא ה' עזרתה לו), נכנס בשלום ויצא בשלום:

ספר דגל מחנה אפרים - פרשת בראשית ד"ה בראשית
וברש"י שם) כמו שכתוב בפסוק (במדבר י"ט, י"ד) זאת התורה אדם וגו', וזה מרמז שהתורה ממש הוא עצמות האדם הרי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כולהו חד, נמצא כשצריך להשיב נפש מישראל הן ברוחניות הן בגשמיות אי אפשר להשיב כי אם בקודשא בריך הוא ובאורייתא אשר משם אנו חיים, ומה שאנו רואים שלפעמים משיבים נפש חולה על ידי רפואות או שמות וקמיע או סגולות על כרחך שהם ממש התורה כי הכל נכלל בתורה דהיינו אלוקות ורפואות וסגולות ושמות ולית בה חסר כלום, ואם היה האמונה תקועה תמיד בלב כל בני האדם בה' והיה ה' מבטחו בודאי לא היה צריך לרפואות או לשום דבר רק לחסד אל או על ידי תפלה לעורר חסד אל יתברך עליו להשיב את נפשו או על ידי לימוד תורתינו הקדושה כמו שכתוב (משלי ד, כ"ב) ולכל בשרו מרפא, אך מחמת חסרון אמונה ח"ו צריכין לפעמים לרפואות או לשאר דברים, וזה שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים י"ט, ח') תורת ה' תמימה, הוא בשלימות גמור שאין בה שום דבר חסר רק בתכלית השלימות דדא ביה כולי ביה כנ"ל ולכך משיבת נפש לכל אחד לפי מה שמאמין בו אבל הכל היא על ידי התורה כנ"ל, וזה יש לפרש גם כן בפתיחת התורה מרמזת לזה במלת בראשי"ת שהוא ראשי תיבות בתורה יש א' היא אלוקות ר' היא רפואות ש' היא שמות והיא ש' בימין וש' בשמאל מורה על סגולות ות' מורה על תמימה היינו מפני שהיא תמימה לית בה שום דבר חסר רק נקרא שלימות כל דבר המחיה ברוחניות ובגשמיות והבן:

ספר פרדס רמונים - שער י פרק א
כן כאשר ירצה לפעול פעולה ויצטרך אל המשכת הדין אז יתלבש האדם ההוא בבגדים אדומים ויצייר צורת ההווייה באודם, וכן לכל הפעולות והממשכות, וכאשר יצטרך חסד ורחמים יתעטף לבנים. ולנו בזה ראיות ברורות מהכהנים שהמשכתם מצד החסד ובגדיהם בגדי לבן להורות על השלום. וזה ענין כ"ג ביה"כ שהיה מעביר זהבים ולובש לבנים מפני שעבודת היום בבגדי לבן. ונתנו טעם לדבר שאין קטיגור נעשה סניגור, הורו בפי' על הנדרש. ועד"ז ודאי לענין הקמיעין כאשר יעשה אדם קמיעא לחסד יצייר השם ההוא בלובן מזהיר כי אז תגדל פעולת השם ההוא. וכן בדין לצייר שם הדין באודם, ומה גם אם יציירהו בדם שעיר שאז הגוון וסבתו הכל מורים על הדין. והדברים האלה ידועים ומבוארים אצל כותבי הקמיעין ואין לנו חלק בעמלם. וכבר ראינו מי שצייר שמות בקמיעין המורים על הדין באודם והמורים על החסד בלובן והמורים על רחמים בירוק והכל ע"פ מגידי אמת אשר הורוהו במעשה הקמיע הכל להורות שיש מבוא לענין הגוונים אל הפעולות הנמשכים מלמעלה (וקרוב לענין זה היו עושים עובדי הככבים והמזלות שהי' עבודתם בקטרת ידוע אצלם להשפיע להם כח מהמזל ההוא והיו מתלבשים בלבושים מתייחסים אל פעולתם כאולתם).

ספר משנת חסידים - מסכת התשובה - פרק י:
ה כיצד יפיל עצמו בשלג ויקום ויחזור ויפיל עצמו ועד תשעה פעמים יעשה כן או יעשה תשעה טבילות במקום הפשרת שלגים:
ו וכה יעשה המשתמש בשמות הקדש היוצאים מאימא הנקראת שבע שנים להתגלגל לפחות שבע פעמים או תשע בשלג כדי שלא יהיה נדון בגהנם של שלג כדכתיב בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון שר"ת בפר"ש שד"י מלכי"ם הוא בש"ם שאין ראוי להשתמש בהם בלא טהרת אפר פרה אם לא שידע בבירור שהם מהשמות המנוסים שפועלים בכל ענין:
ז ואם עשה קמיע למקשה לילד שאפשר שגרם שיצא הולד קודם זמנו וימות בסבתו יתענה מ"ה תעניות מ"ד כמספר ד"ם ועוד אחד להשלים מספר אד"ם כדכתיב שופך ד"ם האד"ם באד"ם וכן יתענה הכותב קמיעים שלא בכוונה לתקן שם מ"ה:

No comments:

Post a Comment