Thursday, June 04, 2009

Ben Ish Chai on Pesachim 94

ספר בניהו להרב בן איש חי, בבא בתרא כה ב:

"דע כי מ"ש ר"א ור"י כאן בענין מהלך החמה אמרו זה לפי השערת השכל מה שנראה להם בחכמת התכונה, ולא החליטו דברים אלו לאמת אותם אלא כל אחד כפי שנראה לו על פי כללים דחכמת התכונה שבידו, אבל לא אמרו דברים אלו בקבלה מרבותם, ולכן עתה בזמן הזה שנתפשטו הכללים של חכמת התכונה ונתחכמו לעשות כלים של ראייה בכוכבים ומזלות ובכדור הארץ הארץ ובמעלות השמש, המה ראו וידעו כמה דברים שנראה להחליט אותם אליבא דאמת והסכמת הכל, שהחמה הולכת בלילה למטה מכדור הארץ בעבר השני של הכדור, וכן נראה מזוה"ק ומדברי רז"ל גם כן במדרשים, ודבר זה מפורש בפסחים פרק מי שהיה... ואם חכמי ישראל אמרו דבר זה מן הקבלה שבידם, איך אומר נראין דברי אוה"ע מדברינו, וגם איך עושה הוכחה מסברא דמעיינות רותחים לדחות דברי קבלה ח"ו, אלא ודאי חכמי ישראל לא החליטו דברים אלו לאמת אלא אמרו שהשערת השכל כן נראה לומר על פי חכמת התכונה שהיתה בזמנם, ולא אמרו אלא בדרך אפשר".See extensive discussions at

http://divreichaim.blogspot.com/2009/06/nirin-divreihem-mdivreinu-did-chazal.html

No comments:

Post a Comment