Friday, July 24, 2015

Live Tisha b'Av Shiur, Sunday 3:30-4:30 pm EDT

Live Tisha b'Av Shiur
 on
Churban, Galus and Geulah
Sunday, July 26th
Tisha b'Av Nidcheh

2 comments: