Thursday, March 29, 2012

Conference Call Shiur: Pesach and Lessons for Avodas Hashem


or

 

Text for Shiur:

ספר פרי צדיק לחג הפסח - אות ל 

[ל] גדולים מעשה ה' דרושים לכל חפציהם. ידוע כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הוא כדי שיקח האדם ממנו לימוד לעבדות ה' ושהכל ברא לכבודו, וכמו שאמרו בשם הרב הקדוש מפשיסחא זצ"ל על מה שאמרו שנקרא שמו שדי שאמר לעולמו די, היינו שהוא די ללמוד ממנו הכרת השם יתברך, וכשבא אברהם אבינו ע"ה וראה בירה אחת דולקת תמה וכו' אפשר לבירה בלא מנהיג עד שהציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו אני בעל הבירה (כמו שאמרו בראשית רבה ל"ט) ופירש ביה מה שנאמר מלאה הארץ קניניך, והיינו שכל הארץ נתמלאה מקנינים שיקנה האדם על ידי זה ידיעת השם יתברך, ומה השם יתברך רוצה ממנו, וכל דבר שבא לנגד עיני האדם, בכוון ובהשגחה פרטיות נזדמן דבר זה לנגד עיניו כדי שילמוד את עצמו ממנה, וכמו שמספרין מהרב הקדוש ר"ר זושא זצ"ל שהלך בדרך לתומו, ובא לנגדו ערל וביקש אותו שיסייעהו להעמיד את העגלה עם שחת (שקורין הא) שלו שנפלה, ואמר לו שאינו יכול, והשיב לו הערל יכול אתה אבל אינך רוצה, ואמר על זה הרב הקדוש הנזכר לעיל שרמזו לו שהה"א תתאה נפלה וביכולתו להעמידה רק שאינו רוצה, וכן מה שאמרו (בגמרא ריש סוטה) רבי אומר למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, ולמה יזיר עצמו הא הוא לא חטא רק שהוא כמ"ש שכיון שהזמין השם יתברך לנגד עיניו הסוטה בקלקולה אין זה אלא כדי שילמד את עצמו להזיר עצמו מן היין, וזה שנאמר גדולים מעשי ה', במה שהם דרושים לכל חפציהם שכל מי שחפץ לקח איזה לימוד לעבדתו יתברך שמו יכול לקח לעצמו ממעשה ה':

1 comment: