Sunday, September 01, 2013

Video and Audio Divrei Hisorerus for Yomim Nora'im

The Reb Tzadok is actually in Ki Savo, no. 16:


 וכמו שאמר רבינו הקדוש זצ"ל ששמע מהרבי ר' בונם זצ"ל שאמר דאף שהמוחות מהדורות מתמעטין בכל פעם יותר אבל הנקודה שבלב נזדכך והולך בכל פעם יותר. ואחר כך שמעתי מרבינו הקדוש שראה הדבר מפורש בכמה מקומות (ונתבאר במקום אחר). והיינו שבדור יתום הזה כשיש בלב איזה הארה אמיתית אפילו מעט חשוב לפני השם יתברך יותר מאור גדול בדורות ראשונים שלפי קטנות המוחין של הדור יתום נחשב הרבה כמו שנתבאר במקום אחר בפירוש הפסוק כי רבים בני שוממה מבני בעולה. וכן הנמכרים לעבדים ולשפחות מה שנזכרים מהשם יתברך אפילו מעט חשיב אצל השם יתברך יותר ממדריגות גבוהות של אחרים. וזה הוא הנהורא דנפיק מגו חשוכא. וזה היה המכוון שנרמז הד' מלכיות במאמר עתיקא שנקרא אי"ן. וזה הפירוש ואין קונה שבאמת מדת אי"ן היה הקונה כאמור:

No comments:

Post a Comment