Thursday, August 03, 2006

Rabbi Schorr Mentioned this Zohar Today - Why is it Not Getting More Publicity?

זוהר חלק א דף קיט/א
רבי שמעון פתח ואמר, (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקוב, מלא בוא"ו אמאי, אלא בתרין סטרין איהו (אינון) רזא דחכמתא, חדא דאיהו רזא דרגא דחכמתא, אתר דשרי ביה יעקב אבל האי קרא על גלותא דישראל אתמר, דכד אינון גו גלותא, ההוא זמנא דיתפקדון (בית יעקב) יתפקדון ברזא דוא"ו, ואיהו באלף שתיתאה, ופקידה ברזא דוא"ו, שית רגעי ופלג עידן ובזמנא דשתין שנין לעבורא דדשא באלף שתיתאה, יקים אלה שמיא פקידו לברתיה דיעקב, ומההוא זמנא עד דיהא לה זכירה שית שנין ופלגא ומההוא זמנא שית שנין אחרנין, ואינון שבעין (ותלת) ותרין ופלגא, בשיתין ושית יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל. וחד כוכבא דבסטר מזרח יבלע שבע ככביא מסטר צפון, ושלהובא דאשא אוכמא תהא תליא ברקיעא שיתין יומין, וקרבין יתערון בעלמא לסטר צפון, ותרין מלכין יפלון באינון קרבין, ויזדווגון כלהון עממיא על ברתיה דיעקב, לאדחייא לה (לון) מעלמא, ועל ההוא זמנא כתיב, (והיתה) (ירמיה ל ז) ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע. וכדין יסתיימון נפשין מגופא, ובעיין לאתחדשא, וסימניך (כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים, וכתיב) (בראשית מו כו) כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה וגו' כל נפש ששים ושש, בשבעין ותלת, כל מלכי עלמא יתכנשון לגו קרתא רבתא דרומי, וקב"ה יתער עלייהו אשא וברדא ואבני אלגביש ויתאבדון מעלמא, בר אינון מלכין דלא ימטון לתמן, ויהדרון לאגחא קרבין אחרנין, ומההוא זמנא מלכא משיחא יתער בכל עלמא, ויתכנשון עמיה כמה עמין וכמה חיילין מכל סייפי עלמא, וכל בני ישראל יתכנשון בכל אינון אתרי, עד דאשתלימו אינון שנין למאה, כדין וא"ו יתחבר בה"א, וכדין (ישעיה סו כ) והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה להוי"ה וגו'. ובני ישמעאל (ישראל) זמינין בההוא זמנא לאתערא עם כל עמין דעלמא למיתי על ירושלם, דכתיב (זכריה יד ב) ואספתי את כל הגוים אל ירושלם למלחמה וגו', וכתיב (תהלים ב ב) יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על הוי"ה ועל משיחו, וכתיב יושב בשמים ישחק הוי"ה ילעג למו, לבתר וא"ו זעירא יתער לאתחברא, ולחדשא נשמתין דהוו עתיקין, בגין לחדתא עלמא, כמה דכתיב (שם קד לא) ישמח הוי"ה במעשיו, וכתיב יהי כבוד הוי"ה לעולם, לאתחברא כדקא יאות, ישמח הוי"ה במעשיו, לנחתא לון לעלמא, ולמהוי כלהון בריין חדתין, לחברא עלמין כלהו כחד, זכאין אינון כל אינון דישתארון בעלמא בסייפי אלף שתיתאה, למיעל בשבתא, דהא כדין איהו יומא חד לקב"ה בלחודוי לאזדווגא כדקא יאות, ולמלקט נשמתין חדתין, למהוי בעלמא עם אינון דאשתארו בקדמיתא, דכתיב (ישעיה ד ג) והיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלם:

9 comments:

 1. WHICH RABBI SCHORR?
  And the whole Ikvisa Demosiach,is usualy ill advised to mention.

  ReplyDelete
 2. Rabbi Shimon opened the discourse with the verse: "And I will remember my covenant with Ya'akov" (Vayikra 26:42). THE NAME YA'AKOV IS WRITTEN in full; it includes the Vav. HE ASKS: Why? AND HE ANSWSERS: It appears from two sides. The first is the secret of Wisdom, NAMELY THE VAV, which is the secret of the grade of Chochmah where Ya'akov dwells. THE SECOND IS BECAUSE this passage refers to the exile of the children of Yisrael. While in captivity, they will be visited (also: 'redeemed') by the power of the letter Vav, which symbolizes the sixth millenium. Through the letter Vav, their exile is ended. THIS IS WHY YA'AKOV IS SPELLED WITH VAV. THE CHILDREN OF YISRAEL SHALL BE REDEEMED FROM EXILE BY THE VAV (= SIX), WHICH REPRESENTS THE SIXTH MILLENNIUM.And the visitation, according to the secret of the Vav, occurs at six and one half moments. After the sixtieth year to the bar on the door of the sixth millenium--THE VAV, NAMELY TIFERET, WHICH IS THE SECRET OF THE MIDDLE BAR (OF THE TABERNACLE) THAT RUNS THROUGH THE BOARDS FROM ONE END TO THE OTHER, AND IS THEREFORE DESCRIBED AS THE "BAR OF THE DOOR"--shall Elohim of heaven visit the "Daughter of Ya'akov." And after six and a half years have passed, she shall be remembered. THIS IS THE DURATION OF THE VISITATION. And from that time, another six years shall pass, WHICH IS THE DURATION OF THE REMEMBRANCE. This totals 72 and a half years.In the year 66, the King Mashiach will appear in the land of Galilee, AND HE IS CALLED MASHIACH BEN YOSEF (MESSIAH, THE SON OF YOSEF) HE WILL THEREFORE APPEAR IN THE GALILEE, IN THE POSSESSION OF YOSEF. A star from the east will swallow up seven stars from the north, and a flame of black fire will be suspended from the heavens for sixty days. Wars will be begun in the world from the north, and two kings will fall in these wars And all the nations will be united against the Daughter of Ya'akov, in order to drive her out of this world. And of that time it is written: "And it is a time of trouble for Ya'akov, but out of it he shall be saved" (Yirmeyah 30:7). Then all the souls shall be gone from the body; they will have to come back and be renewed. And your proof is the verse: "All the souls of the house of Ya'akov that came into Egypt...were 66" (Beresheet 46:26).
  In the 73rd year, THAT IS, SEVEN YEARS AFTER MASHIACH BEN YOSEF WAS REVEALED, all the kings of the world shall assemble in the great city of Rome. And the Holy One, blessed be He, will shower fire and hail and meteoric stones upon them, until they are wiped out from the world. And only those kings who did not go to Rome will remain in the world. And they shall return and wage other wars. During this time, the King Mashiach will declare himself throughout the whole world, and many nations will gather around him together with many armies from all corners of the world. And all the children of Yisrael will assemble together in their places.
  When the century is completed, the Vav will join the Hei. And "they shall bring all your brethren out of all the nations for an offering to Hashem" (Yeshayah 66:20). THIS IS WHEN THEY SHALL BE GATHERED FROM THE DIASPORA. The children of Yishmael--WHO ARE THE HEAD (ALSO: LEADERS) OF ALL THE FORCES OF THE KLIPAH FROM THE RIGHT, AS ROME IS FOR THE LEFT--shall join together at that time with all the nations of the world WHO HAVE NOT GONE TO ROME and come to Jerusalem to wage war, as it is written: "For I will gather all nations against Jerusalem to battle" (Zecharyah 14:2); "The kings of the earth stand up and the rulers take counsel together, against Hashem and against his anointed" (Tehilim 2:2); and, "He that sits in heaven laughs, Hashem has them in derision" (Tehilim 2:4)After ALL THE FORCES OF THE OTHER SIDE, THE RIGHT AND THE LEFT, ARE WIPED OUT OF THE WORLD, the small Vav, WHICH IS YESOD OF ZEIR ANPIN, will join THE HEI and renew old souls--NAMELY ALL THE SOULS THAT WERE IN A BODY SINCE THE CREATION OF THE WORLD--in order to renew the world, WHICH IS MALCHUT. As it is written: "let Hashem rejoice in His works," and: "May the glory of Hashem endure forever," (Tehilim 104:31) WHICH MEANS THAT in order FOR THE HEI to join THE VAV properly, "let Hashem rejoice in His works." Let Him bring HIS WORKS down, REFERRING TO THE RENEWED SOULS, into the world, so they all become new creatures and all the worlds are united. Happy are all those who shall remain in the world at the end of the sixth millennium and enter the Shabbat, WHICH IS THE SEVENTH MILLENNIUM--Because that is a "day" for Hashem alone to join THE HEI properly, and cull new souls IN ORDER TO BRING THEM into the world. THIS REFERS TO THE SOULS THAT HAVE NOT YET COME INTO THE WORLD, together with THE RENEWED SOULS that have been there from the beginning, as it is written: "And it shall come to pass, that he that is left in Tzion, and he that remains in Jerusalem, shall be called holy, everyone that is written for life in Jerusalem" (Yeshayah 4:3).

  ReplyDelete
 3. Look at the Malbim in Yechezkel, where Yechezkel speaks about the wars of Gog and Magog (scattered over a few places). He saya he had a tradition that the politics of this war was a background war between Esov and Yishmael, and at the same time the Jews are trying to establish themselves in Israel. At a certain point, Esov and Yishmael realise that they cannot have peace between themselves because the Jews are in the middle; so they join together to eliminate the Jews. They come from Lebanon twice or three times. The first and second the alliance breaks down at the border, and they annihilate each other. The last time, they arrive in northern Israel and reach Yerushalayim, where mashiach destroys them. We are certainly in the build up to this, but I don't think it has quite arrived yet.

  ReplyDelete
 4. Rabbi Yisroel Simcha Schorr, Rosh Yeshivas Ohr Somayach Monsey.

  ReplyDelete
 5. According to the article Y2K in the latest Hakirah we are in reality 166 years later. How does that jive with this Zohar?

  ReplyDelete
 6. Nu.
  Chabad quoted this Zohar long ago.
  So did other mystical denominations in Frum Judaism.
  But it is a chiddush gadol and accepted navua from a Misnagid! ;)

  ReplyDelete
 7. wats with quoting toras nistar anyway sooon there will besefer yetzirah shiurim online too

  ReplyDelete
 8. א"ר יצחק שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה, מלך פרס מתגרה במלך ערבי והולך מלך ערבי לארס ליטול עצה מהם וחוזר מלך פרס ומחריב את כל העולם וכל אומות העולם מתרעשים ומתבהלים ונופלים על פניהם ויאחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבהלים ואומר להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך להיכן נבוא ונלך, וואומר להם בני אל לתתיראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם מפני מה אתם מתיראים אל תיראו הגיע זמן גאולתכם

  ReplyDelete
 9. SOURCE:ישעיהו - פרק ס - רמז תצט
  QUOTED BY Random.Bochur

  ReplyDelete