Tuesday, January 10, 2012

Why I cannot accept the Satmer Rebbe zt"l, updated

Revised on 28 Teves, Jan. 23:


I have been given mussar that my post as written is counter-productive. Since I try to be mekkabel mussar - even when I do not understand it - I have made some revisions:


In a recent VIN article
http://www.vosizneias.com/98410/2012/01/08/new-york-mbd-the-satmar-rebbe-was-right


MBD was cited:Quoting the Satmar Rebbe, Reb Yoel, zt’l, MBD called the continuous clashes between the Chiloni and Chareidi community very frightening.
“The Satmar Rebbe, R’ Yoelish was correct. He was completely right. He said there would come a time when Chareidi Jews would not be able to live in Eretz Yisroel. Hashem Yiracheim.”

I cannot accept the Satmer Rebbe zt"l as a moreh derech.


These are letters of the Satmer Rebbe:

הנה דעת הרב מסאטמאר ר' יואל טייטלבוים אודות הרב קוק

בשו"ת דברי יואל סימן קלא

ב"ה
קול נהי נשמע בציון צעקת בני ישראל היראים וחרדים בעיר ה' שמה והביד"צ שבירושלים עיה"ק ת"ו ובאשם הרב הגאון הצדיק זקן וקנה חכמה כקש"ת מוה"ר יוסף חיים זאננענפעלד שלי"א האבדק"ק, מבקשים אותנו להיות להם לעזרה בצרה, ותעל זעקתם את פני ה' איך המחבלים כרמים כרם ה' צבאות המה המעמידים צלם בהיכל ה' ונספחו על בית יעקב לספחת ולבהרת, אשר כמהו לא נהיתה צרעת ממארת, לצודד נפשות להשקותם מים הרעים המאררים הוא המינות והכפירה ר"ל עד שבעוה"ר נתקיים בהם היו צרי' לראש, איש צר ואויב לדת תורתינו הקדושה ולעיקרי האמונה דרך קשתו כאויב להפר ברית עולם, הנקוב בשם אברהם יצחק קוק, הוא הגבר אשר החזיק והרחיב בארה"ק גבול הטומאה ר"ל, היא העדה הרעה המכנים עצמם בשם ציונים, אשר הן המה בעתים הללו האבני נגף לבית ישראל ומחריבים ארה"ק וכל הארצות בכלל, האומרים ערו ערו עד היסוד בה הוא קיום תוה"ק והאמונה המסורה לנו, שהוא היסוד לקיום כל ישראל בכלל ובפרט, ומבלעדי זאת הוסיף פשעים על פשעים, להדפיס בספריו הטמאים, גלויים וידועים, דברי מינות וכפירה, בעזות מצח וחוצפה יתירה, את ה' הוא מגדף ביד רמה, אשר ל א נראה ולא נשמע כזאת מימים ימימה, תסמר שערות אנוש ותצילנה שתי אזני כל שומע, הנה ארסו ארס ברזל להיות בוטה כמדקרות חרב להסית ולהדיח פרחי שושנה, והרב מדבריו המדאיבים לב כל מאמין בה' מועתקים בקונטרס קול גדול הנדפס בירושלים ובמכתבו של כבוד הרב הגאון המפורסם האבדק"ק סאטמאר שליט"א (הרב יהודא גרינוואלד-שו"ת זכרון יהודא), אבל כאשר הי' לנגדי החיבורי עצבים שלו ראיתי כי עוד הרבה יותר ממה שהעתיקו הם נמצאים בחיבוריו, מלאים על כל גדותיו דברי מינות וכפירה, מאוד נורא, וילאה לב כל מאמין בה' להעתיק רוב דברי טומאה כאלו אוי לעינים שכך רואות, השי"ת ירחם במהרה, וינקום נקמתו ונקמת עמו בנ"י ברוח סער וגבורה.

והנה אך למותר להאריך בהלכה זו שהוראתו אסורה, כי אף מי שאינו מין וכופר אלא שמחלל ה' ומחטיא את הרבים בשאר עבירות, אסור לשמוע הוראה מפיו, ובשו"ע סימן רמ"ג סעיף ג' דת"ח המזלזל במצות ואין בו יראת שמים הרי הוא כקל שבציבור, והביא על זה בברכי יוסף שם דכל ת"ח שיש בידו חילול ה' אסור לשמוע ממנו דברי תורה ולסמוך על הוראתו יעיי"ש בשיו"ב, וע"ע בשו"ת בית שלמה יו"ד ח"ב סימן ק"א דאף דאיתא בירושלמי (מועד קטן פרק ג' הלכה א') זקן שאירע בו דבר אין מורידין אותו מגדלתו, מכל מקום אם החטיא את הרבים הוי כירבעם בן נבט ופשיטא דמורידין אותו מגדולתו יעיי"ש, ובמינים ואפיקורסים, כבר כתב החת"ס בחו"מ סימן קס"ב, דכיון שאסור לקרב אל פתח ביתו וכל באיה לא ישובון ולא ישיגון אורחות חיים, מכש"כ שאסור ליקח תורה מפיו יעיי"ש.

והנה נחזי אנן בגמרא גיטין פרק השולח דף מ"ה, ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו עכו"ם יגנז, ובשבת דף קט"ז אמר ר' טרפון שאם יבואו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן, א"ר ישמעאל ק"ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, הללו שמטילין איבה וקנאה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים עאכו"כ, ועליהם אמר דוד הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי, ולשון הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות יסודי התורה הלכה ח', אפיקורס ישראל שכתב ס"ת שורפין אותו עם האזכרות שבו כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם יעיי"ש.

הנה כ"כ החמירו בספר תורה שכתבו מין למחוק את ה' יותר מבכתבו עכו"ם משום שלא להניח שם לאפיקורסים, אף שבספר תורה לא העתיק אלא אותיות התורה והאזכרות ולא חידש שם שום דבר מדעתו, ואך בשביל מחשבתו זרה שהיא ממקור מים הרעים אף שאינה ניכרת מתוך מעשיו, החמירו שלא להניח שם לפעלותיו, ומכל שכן שאסור להניח לו שם ושארית להיות לו איזה התמנות בהוראה ותורה, שיוכל להיות חותר חתירה, לאמשוכי אבתרי' בדעה נפסדה וזרה, מרה כלענה ר"ל.

ויש כת צבועים המחפים על המינים והאפיקורסים באמרם שאין להתקוטט כי גדול השלום, ואם אין שלום אין כלום, כהנה וכהנה דברי הבלים, אבל התנא ר"י מכחישם בלמדו החיוב לאבד כח המינים מהא שציותה התוה"ק למחוק את ה' עבור הטלת השלום כי הן המה המטילים איבה ותחרות, וזהו השלום שבישראל לאבד כח המינים ויהי' אחריתם להכרית.

ובגמרא ברכות דף כ"ט, שמעון הפקולי הסדיר י"ח ביבנה, אמר ר"ג כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים, עמד שמואל הקטן ותיקנה, לשנה אחרת שכחה והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא העלוהו, והקשו אמאי לא העלוהו והאר"י טעה בכל הברכות אין מעלין אותו בברכת הצדוקים מעלין אותו חיישינן שמא מין הוא, שאני שמואל הקטן דאיהו תיקנה, וניחוש דלמא הדר בי' ואף צדיק מעיקרא דלמא הדר בי' כו' שאני שמואל הקטן דאתחיל בה [ודעת הר"י שם דמה שאמרו מסלקין אותו בטעה בברכת המינין הכוונה שמסלקין אותו לגמרי שלא יהא עוד ש"ץ לעולם. והמג"א בסימן קכ"ו מצדד שאין מסלקין אותו מלהיות עוד ש"ץ בשביל פ"א, וביאר שם במחצית השקל שזה דעת החולקין על הר"י ז"ל שאין הכוונה בש"ס שמסלקין אותו לולם אלא לפי שעה. ועל כל פנים מדכתב המג"א בזה שאין מסלקין אותו בסביל פ"א אם כן נראה דאם אירע לו כן יותר מפ"א כילי עלמא מודי שמעבירין אותו שלא להיות עוד ש"ס לעולם, אף בזמנו של המג"א שכתב שם שלא הי' אז מינים מצויים, ופלוגתתן בזה סובב על דברי הש"ס דמיירי בפעם הראשונה כעובדא דשמואל הקטן.

והנה באמת כללא הוא שאין מוציאין שום אדם מחזקת כשרות כל כמה דאפשר לדונו לכף זכות שלא הי' אלא טעות ושגיאה, ואף בטבח שהוציא טריפות מתחת ידו שמבואר בשו"ע יו"ד בימן קי"ט סעיף י"ז שאין לו התנצלות לומר שוגג הייתי, מבואר הטעם בתשו' הרשב"א סימן כ' (ששם מקור דין זה) שא"א לומר בו מיטעי טעה כי הטריפות ידועים הם ואם לא נודעו לזה אין ראוי למנותו טבח ולסמוך עליו כלל, וכן זה כתב הרא"ש ז"ל בתשו' כלל כ' (דין כ"ט), ואעפי"כ הביא ע"ז הש"ך שם בס"ק ל"ג דברי המהרי"ו דבאדם דידוע שהוא י"ש ומדקדק במעשיו עדיין אמרינן בי' דודאי משגה הוא ולא חיישינן דלמא הדר בי', וכאן בברכת המינים המוזכר בש"ס דודאי אפשר למימר בי' שטעה דכן הי' האמת בשמואל הקטן שהי' טעות, ועיי"ש בפנ"י שביאר ענין הטעות בזה, ובשאר ברכות ממתינן לי' באמת עד שיזכור, ובברכת המינים מבואר שם ברשב"א וטוש"ע בסי' הנ"ל שמסלקין אותו מיד ואין ממתינין לו כלל להזכירו, ולמה נוציא אדם כשר מחזקתו להכלימו ולסלקו אם אפשר לומר שטעה ואין בו צד מינות כלל, בפרט בצדיק גמור כשמואל הקטן ובעצמו תיקן ברכת המינים ואילו לא היה מתחיל בה אז היו מסלקין אותו והיו חושדין אותו דלמא הדר בי' וח"ו מין הוא, ולדעת הר"י הי' מסולק לעולם בשביל פעם הראשונה תיכף ומיד, וע"כ שהחמירו יותר בחששא דמינות מבשאר עבירות אף בספיקא נגד חזקה דמעיקרא ושאני מינות דמשכא וחמור טובא].

ועכ"פ כיון שמבואר בגמרא ושו"ע דרק בשביל שמונע עצמו מלקלל את המינים ואף שיוכל להיות שאינו אלא טעות מ"מ מסלקין אותו, א"כ כש"כ מי שמגלה דעתו בפי' שאינו רוצה לקללם באופן שאין להסתפק בו שמא שכח וטעה, וק"ו במי שדרכו עוד לשבחם ולחזקם שהדבר ברור שצריך לסלו מכל דבר שבקדושה, ואצ"ל שלא יהי' רב ומורה בישראל.

וא"כ אותו האיש הנזכר לעיל שזה דרכו לחזק ולרומם הציונים החלוצים הכופרים באלקי ישראל בפרהסיא ובפומבי, זה בלבד מספיק לבירור ההלכה שהחיוב לסלקו ולהרחיקו מכל בית ישראל, וק"ו אחרי שבחיבוריו האלילים, עוד הרבה גילולים, בר"ה וברה"י יחידו של עולם, והראה לדעת, דכל שכן דפקר טפי בכל מיני מראות נגעים וצרעת, ועל הכלל כולו יצא, לכפור בתורה שבכתב ובע"פ ובעיקרי האמונה לתת אותם לשמצה, תו אין ספק כי הוראתו וכל דבריו ועניניו טמאים ומטמאים, ואשר ירחיקו ממנו בלב תמים, בעזר אלקי יהיו נקיים, והמתחברים אליו מחמת דוחק ממון, ומשתחוים לאגורת "כסף" תחילת חימוץ "הכסיפו" פניהם לאביהם שבשמים, וסופם לבאר שחת בור ריק אין בו מים, אבל נחשים וקרבים בהם להטות ח"ו לבבות בנ"י מדרך החיים, ר"ל, ואמרו חכז"ל (פסחים דף כ"ה ע"א) בכל מתרפאין חוץ מעצי אשירה, ולדיין שאינו הגון אף מחמת שאר מעשיו רעים שאינם של מינות ואפיקורסות קראו חכמינו ז"ל (סנהדרין דף ז' ע"ב) אשירה, וקל וחומר בית גאים של מינות וכפירה אמרו חכמינו ז"ל במסכת שבת דף קט"ז שאפילו אדם רודף אחריו להרגו ונחש רץ אחריו להכישו נכנס לבית של עבודה זרה ואינו נכנס לבת יהן של אלו שאלו אין מכירין וכופרין ואלו מכירין וכופרין, וא"כ מוטב להם להיות נמכר לע"ז עצמה ולא למין ואפיקורס, שורש פורה ראש ולענה ואשכלות מרורות, ואשר בה' ישים מבטחו יאיר אליו נורא תהלות, וכבר נתבאר הדין הלכה ברורה, שמי שאינו רוצה לקלל את המינים בפרהסיא, בהקללה אשר להם ראוי', אף שהי' צדיק מעיקרא, שתיקה זו מעידה עליו שבא בחזרה, ונתפס באותה עצה הנבערה, לחבק חיק נכרי', היא המינות הארורה, השי"ת ירחם לעקרה, לשרשה לבערה, ואל יוסיפו עוד לדאבה, לנפשות בנ"י הנאנחים בלב ורוח נשברה, ונפשם חשקה בתורה, השי"ת יוציאנו מאפילה לאורה.

ואתם בנ"י היראים והחרדים, חזקו ואמצו, איש את רעהו יעזורו והחלש יאמר גבור אני ללחום מלחמות ה' להעביר ממשלת זדון מן הארץ ולהסיר האשירה הזאת ממקום הקדוש, והשי"ת יתן לכם רחמים, בלב שרים ומלכים, שלא להשליט עוד שבט הרשע עליכם, עד ישקיף וירא ה' בענינו, ובמעגלי צדק ינחינו, ומצרה לרוחה יוציאנו, ומתוך חשיכה יאיר עינינו, בישועותו הגדולה לשמחינו, בשמחת ציון וירושלים לעבדו שם בשמחה ולבב טוב.

א"ד הכותב ונאנח מצפה לרחמי שמים ולישועת כל ישראל במהרה, יום ה' לס' וזאת עשו להם וחיו ל"ט למבנ"י תרפ"ז לפ"ק, פק"ק קראלי יצ"ו

הק' יואל טייטלבוים

סימן קלב
בע"ה, כ"ד אלול יום א' דסליחות התרצ"ב לפ"ג, פה על הספינה

כאשר זכיתי ת"ת להיות בירושלים עיה"ק תובב"א ולחבב אה"ק, שאלוני רבים וכן שלמים ע"ד הרב קוק העומד בראש להרחיב גבול הציונים והמזרחים הטמאים והמטמאים ר"ל, אשר לדאבון לבינו הן המה האריכו קיצינו והשרישו שורש פורה ראש ולענה של המינות והכפירה ר"ל באה"ק, וזה איזה שנים אשר ראיתי מכתבים של כבוד ידידיי הרב הגה"צ האבדק"ק סאטמאר ז"ל ( הרב יהודא גרינוואלד-זכרון יהודא) ולהבל"ח הרב הגה"צ האבדק"ק קאשויא שליט"א (הרב שאול בראך-משמרת אלעזר) ועוד משאר גאונים וצדיקים שבמדינות אחרות שחרצו עליו משפטו שאסור ליקח הוראה מפיו וחלילה להתחבר עמו, ומקצתם של מכתבים אלו כבר נדפסו, גם אנכי בעניי כתבתי אז בזה באריכות (ע' בסי' הקודם) כאשר הי' למראה יני חיבורי עצבים שלו המלאים מינות וכפירה ר"ל, וממש בוטה כמדקירות חרב בדברים חדים על ה' ועל משיחו, ועל זה דוה לב המאמין בהשי"ת ובתורתו הקדושה באופן נורא, אבל עוד גרוע מזה מעשיו הרעים אשר ממשיך לב העם ובני ציון היקרים לרשת המזרחים ובתי ספריהם אשר הן המה המחריבים יסודות אה"ק ומטילים ארס בילדי בני ישראל לחנכם בדרכי המינות ולסור מעיקרי ויס ודי דתוה"ק, ואין להאריך בהם כי כבר נודע אשר מיסוד מים הרעים מקורם ומיום שניתנה תורה לישראל לא הי' יסוד מינות כאלה אשר הדיחו אלפים נפשות מישראל לכפור בה' ובתורתו הקדושה, ולא יסתפק בזה לב אמת אשר העומד בצידם להרחיב גבולם גרוע מהם.

ומבואר...(הענין מבואר בסיעף הנ"ל)

עכ"פ אנו רואים החומרא העצומה שהחמירו חכמינו ז"ל בזה, דמי ששותק מלקלל את המינים אף שאפשר לדונו גם לכף זכות מ"מ לא יועילו לו כל צדקותיו ומסלקין אותו ברבים למען לא ימשכו אחריו בית ישראל, וק"ו בימי שמשבח ומרומם אותם וממשיך רבים מהעם אחר דעת המינים המפורסמים ר"ל, שחלילה להתחבר עמו ולשמוע הוראה מפיו לא דבר ולא חצי דבר.

ובעו"ה הן רבים עתה הנמשכים אחריו ונגררים אבתרי', אבל אף אם יתקבצו כל הרוחות שבעולם לא יוכלו לזוז אות אחת מהתוה"ק ומה שהוא ברור מדברי חכמינו ז"ל והפוסקים, ובאמת הרבה יותר ממה שכתבתי כאן יש בזה בדברי ש"ס ופוסקים, אך בעו"ה בעקבא דמשיחא הנסיונות מרובים המסמים את הענים והרבה סיבות בזה המטעים לב העם שא"א לפורטם, ומצורף לזה נסיון העוני המעברת על דעת קונו כמ"ש חכז"ל (עירובין דף מ"א ע"ב), אבל האיש הנלבב יעמוד באמונתו ויציל נפשו מדרך המביא לבאר שחת ר"ל, והי' כל הנשאר בציון ובירושלים אותם אשר לא כרעו לבעל המינות והכפירה ר"ל, השי"ת יהי' בעזרם ויצילם מכל הקמים עליהם, ויחזקם ויאמצם כי יתן את רוחו בהם, בשובו את שבותם לעיניהם, לראות בשמחתן של כל ישראל אחיהם.

א"ד הכו"ח המצפה לרחמי שמים, להתהלך לפני ה' בארצות החיים, להאיר עינים, בתורת אלקים חיים, ונזכה במהרה לראות בשמחת ציון וירושלים

הק' יואל טייטלבויםI add that the Satmer Rebbe's statements about Rav Kook zt"l are beyond the understanding of many who recognize the latter as a man of greatness with accomplishment.

37 comments:

 1. The predictions of the Satmar rebbe remind me of a person who pushes his fellow into a pit of mud and then laughs at him because he's dirty.
  First the followers of the Satmar's philosophy make themselves intolerable to those around them. Then they shout that they're victims because their neighbours are so intolerant!
  It also hurts the Satmar's cause that he spent his life showing purposeful ingratitude to the people who saved his life while living with the knowledge that he'd abandoned his chasidim to certain death leaving them nothing but inspiring bromides.

  ReplyDelete
 2. I'm in shock. Not at what the Satmar Rav wrote, although that's surprising, but at your statement that you can't imagine him being correct on anything. He was one of the most respected Gedolim of recent times! So you have a question about why he spoke in such sharp terms about Rav Kook ztl, but that does not permit you to condemn a Gadol and publicly discredit him! I assume you have a Rebbi of your own. Is this what he advises his Talmidim to do when they are at odds with the views of one of the Gedolim?

  ReplyDelete
 3. he was not correct on anything?!? wow.

  and wouldnt you take mbd as an authority on modern 'chasidic' music.

  and you have problems with the way natan slifkin speaks of great torah scholars.

  ReplyDelete
 4. 1. The way I was educated, derech eretz kadma la'Torah. Moreover, lo nitnu ha'mitzvos elah l'tzareif es ha'beriyos. Do you know the shock I went into, in 2003, when I saw this letter from the Satmer Rebbe? If I am to accept him as a Torah authority, then it contradicts everything I assume about the prerequisites for Torah authority and the influence of Torah on a person.

  ReplyDelete
 5. 1. I should have said that I cannot assume the Satmer Rebbe to have been an authority on anything other than his own opinions.

  2. a) I will grant MBD authority on "Modern Chassidic" music. :-)

  3. Natan Slifkin's problematic attitude is towards Chazal. Surely you can discern the difference between Chazal and the Satmer Rebbe?

  ReplyDelete
 6. you say lo nitnu ha'mitzvos elah l'tzareif es ha'beriyos. okay. but surely you know that often this just doesnt seem to be the case -- theory simply does not match reality.

  basically, in your view the satmarer was a flawed man. why cant you just accept it as such? is this the first time you have come across a gadol ba-torah who was flawed? why do you see this as a fatal flaw? have you seen what the minchas eluzar has written, or are you writing him off as well? are you going to stop teaching r. elchanan, since he has written in the same vein about rayk as the satmarer? [see the uncensored work, not the book published by his son.]
  and we wont even go into emden/eybeshutz. Vechulhu.

  ReplyDelete
 7. I will respond to Anonymous of Thursday, January 12, 2012 1:50:00 PM
  in a new post.

  ReplyDelete
 8. Garnel, I read in the biography of Mike Tress that the Satmar Rebbe held Mike, who helped save his life, in very high esteem.

  ReplyDelete
 9. I find it hard to do so as well. He was on the Kazstner Transport, (and I know, because he was on it with my great-grandmother, who became friends with his wife) and when asked to serve as a character witness for Rudolf Kazstner in his trial, refused, because "God saved me, not a man", which is not just morally troubling, but just halachically, a concept which would undercut most of the halachos of hakaras hatov. I find it easier to take when you consider the interesting evidence that he had OCD, outlined in this article: http://www.jewishideasdaily.com/content/module/2011/2/17/main-feature/1/the-riddle-of-the-satmar

  I mean, he apparently was a genius, and the famous story said of him about self imitation is one of the more brilliant human insights I've ever heard said over, but his attitude towards zionists and the non-religious make it hard to respect him.

  ReplyDelete
 10. The Gemara in Sanhedrin is explicit concerning how one should consider a mevazeh talmidei chachomim. There is no exception for Hungarian Rebbes or members of the Moetzes Gedolei Hatorh, etc. It is fair to think aboutbwhetherbthis Chet could be considered the cause of the Hurban of Europe I am glad you had the courage to open up this discussion All of us need to think about this

  ReplyDelete
 11. The satmer Rebbe states in his seforim that a Jew should not position himself as a recipient of those who are Oizvei Torah, Especially torah institutions shall not be set up in a way that they are dependent on Oizvei Torah,
  Based on the above he Claimed that it is Halachicly forbidden to accept money for Educational Institutions from the Israeli government for you will become one of them (plain Human Nature)
  The Zionist camp has always defamed the satmer rebbe as someone who does live up to his own words by escaping Nazi Germany on the Kastner train who was a Zionist , By us Hungarians especially satmers it was the standard misinformation propagated by the Zionists, for we know the facts that Kastner was one of many who negotiated with the Nazis to bring this train to freedom, plus Kastner did not have any Zionist support in this mission, as a matter of fact most of the funding came from the orthodox camp with a substantial amount came from satmer chasidim to save their rebbe
  Its a shame that you are also brainwashed by the general Zionist propaganda

  ReplyDelete
 12. RAYK was known for Ahavas Chinam and I doubt he would see how this post would fit into helping Knesses Yisrael.

  ReplyDelete
 13. יישר כחך

  Don't be intimidated by the aggressive loudmouth Satmar and their allies. What you wrote is very important.

  There is a new phenomenon of people from other camps and backgrounds deluding themselves to think that they are akin to Satmar, when they actually are far from it, and if they knew that they would step back. It is being reinforced by new English hagiographies of the Rebbe, including one recently published by Feldheim (wonder what you think about that ;-). See re Feldheim book an interview, in which the author (like Lubavitchers with 19 Kislev) tries to make it as if their 21 Kislev holiday is a major Jewish holiday, http://www.feldheim.com/blog/chanukah-in-satmar-a-glimpse-into-the-rebbe%E2%80%99s-court

  It is about time someone said the Emes. חזק ואמץ!

  ReplyDelete
 14. Regarding R' Kook, check out what the frumteens moderator says here:

  http://classic.frumteens.com//topic.php?topic_id=482&forum_id=27&topic_title=rabbi+kook%2F+rabbi+amnon+yitzchak&forum_title=&M=0

  http://classic.frumteens.com//topic.php?whichpage=4&pagesize=15&forum_title=&topic_title=What+are+we+gonna+do+about+the+Palistinians%3F&forum_id=45&topic_id=1494

  http://classic.frumteens.com//topic.php?whichpage=6&pagesize=15&forum_title=Zionists,+and+Arabs,+and+Eretz+Yisroel&topic_title=What+are+we+gonna+do+about+the+Palistinians%3F&forum_id=45&topic_id=1494

  ReplyDelete
 15. The frumteens moderator is ya'du'a, v'ein kan makom l'ha'arich.

  ReplyDelete
 16. Also check out this tshuva from Rav Yosef Yedid HaLevi (Shu"t Shearis Yosef: Volume 4: Page 432) (this tshuva was written regarding R' Kook):

  http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=22671&st=&pgnum=441

  Check out also what Rav Zev Leff Shlita has to say about this topic:

  http://www.rabbileff.net/shiurim/ask/index.htm #1775

  ReplyDelete
 17. They say the CI had a ta'anah on R' Tzvi Pesach Frank that he quoted and took into account opinions of authorities who were inferior to himself. V'duk.

  ReplyDelete
 18. "The frumteens moderator is ya'du'a, v'ein kan makom l'ha'arich."

  Did you actually read and consider what he says on those links?

  ReplyDelete
 19. So why not post a rebuttal (on his new website http://www.jewswithquestions.com/) and explain why R' Kook's statements were indeed acceptable?

  ReplyDelete
 20. Do you have a valid halachic response to the tshuvos of the SR and the Shearis Yosef?

  ReplyDelete
 21. Only thing I've seen regarding this is R' Yehuda Henkin's tshuva (Shu"t Bnei Banim: Volume 2: Siman 34 - http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20022&st=&pgnum=127&hilite=), and I wasn't too impressed with his reasoning... He doesn't offer any defense of R' Kook's statements....

  ReplyDelete
 22. "Natan Slifkin's problematic attitude is towards Chazal"

  And can you define "Chazal" in some way other than "that part of Chazal I like"? Which, to a Satmar, includes his Rebbe, by the way. You can't play both sides here.

  ReplyDelete
 23. 1. Do you have a valid halachic response to the tshuvos of the SR and the Shearis Yosef?

  You're missing the point. Whether RAYHK was right or wrong is besides the point, which is the manner in which the war was waged.

  We have a כלל גדול. If a מחלוקת is לשם שמים then ואת והב בסופה. I do not wish to expand the point at the moment, but it is fairly obvious.

  2. "Natan Slifkin's problematic attitude is towards Chazal"

  And can you define "Chazal" in some way other than "that part of Chazal I like"? Which, to a Satmar, includes his Rebbe, by the way. You can't play both sides here.


  I don't understand what you mean. When I say Chazal I mean Chachmei HaTalmud. I am not responsible for a Chasif assuming his Rebbe is a member of Chazal.

  ReplyDelete
 24. Sadly the late Satmar Rebbe was one of-the great hate mongers of the last 100 years. His hypocrisy of continually lambasting Zionisim while escaping Europe on a Zionist ticket is breath catching. His acrid castigations of others was unfortunately never turned inward, he was the Jewish Captan Schettino, jumping into the life boat while his minions perished. Zionists for years had been warning of the Holacaust "liquidate the exile before it liquidates you" was Jabotinskys darnier cree. RYT's hatred of them was doubtlessly ensconced with his own guilt.
  His legacy is one of internecine bile, fractious relationships between his adulators and the balance of Jewery, a trail spittle and vitriol. Doubtless he has done good things too, but to ignore the carnage he's left behind is to kind a countenance for this twentieth century interlocutor.

  ReplyDelete
 25. The Chafetz Chaim on Rav Kook:
  Know that he is holy and pure and anyone who impinges on his honor will not go unpunished.

  http://www.ravaviner.com/2010/02/10-relationships-between-maran-ha-rav.html

  ReplyDelete
 26. You as a rabbi who can learn surprise me. Does someone choose a car on its color alone. You dismiss the SR because of his 'color'. The way he writes about others. If you want to pasken a halacha if zionism is correct or not you should go by his reasons, what difference does it make how he 'terms' others. Either his 'lomdus' is correct or it isnt. What he calls others who dont agree with him is neither here nor there.
  You may say that you havent 'denigrated' him, but you have made sure that others on here and on RHM'S blog have. Most calling him much more vile names than he ever called anyone. Do you really think this is a great mitsva what you are doing. Just because they are all am haarazim not realising his greatness is not an excuse. You seem to have too many threads running at once. Perhaps you close one about this.

  ReplyDelete
 27. and dumping garbage in front of rav moshe's apt is also "here nor there", right ?!

  ReplyDelete
 28. NO WRONG.
  I gave the example of a car. People like you and the rest of the posters here and on RHM who have absolutely no knowledge of torah would buy it on its color. The outside trappings. A Rabbi who can learn like the owner of this blog ought to know better. He should be looking at the substance of his arguments against zionism before disparaging him not at his color or his actions.
  Why should anyones actions whatever they may be, be proof to his shittos.

  ReplyDelete
 29. Reb Anonymous of the car analogy,

  I would like to respond to your comments in a separate post, which I hope IYH to get to sometime today.

  ReplyDelete
 30. you now longer respect the SR but you refer to him as ZTL'????
  care to explain?

  ReplyDelete
 31. you now longer respect the SR but you refer to him as ZTL'????
  care to explain?


  I do not hold that people that I perceive to be wrong and unsuitable role models cannot be tzaddikim. He certainly had many, many zechuyos.

  The world is not black and white. It consists mostly of infinite shades of gray.

  ReplyDelete
 32. 1. Now I see why bloggers dont allow anonymous comments. Its gets very confusing trying to figure out who is posting what.

  2. To the people who are shocked by your post. My question to them is How would they react if the Satmar Rav spoke the same way about the Chafetz Chaim or the Chazon Ish as he did about Rav Kook? If these people held Rav Kook at the same madraiga as the others then they would probably be bothered by the Satmar Rav's letters.

  BTW, the Frumteens moderator is coward and a liar. Many people, myself included, have tried to post comments on his forums and he either blocks them or alters them. I know this for a fact. He says terrible things about Israel and even worse things about Rav Kook.

  ReplyDelete
 33. Well I think it sounds like you do have respect for the SR because you say he has many zechuyos. I still think it is a stera and you were not really meyashev it. that is OK I am also full of steras.

  ReplyDelete
 34. The Satmar Rebbe ztl comments on R'Kook are mild in comparison to what Reb Elchonon ztl said. Reb Elchonon called R'Kook a "rasha gamur" in a letter he wrote to Rav Dushinsky (printed in koveitz mamaarim).

  The Chazon Ish said it's assur to read R'Kook's non halacha seforim. Why? Probably b/c he felt his philosophy contained apikorsis or borderline apikorsis. For example:

  "The Neshamos of the non-religious Jews before the coming of Moshiach, if they are involved with issues of the Jewish people and the rebirth of the nation, are greater than the Neshamos of the religious Jews who do not have this trait of dedicating themselves to the benefit of the public, the building of the nation and the land." (Oros MeOfel, 43)

  R'Kook wrote some wild and far out there stuff! Maybe I'm not one to declare it apikorsis, but the Satmar Rav, Reb Elchonon, and Chazon Ish certainly are.

  You have a preconceived notion of a tzadik is. A disney version. Throughout the generations, tzadikim have stood up and used harsh words when necessary.

  For the above mentioned reasons, I cannot view Rabbi Bechhofer as a moreh derech.

  ReplyDelete
 35. Quote: "Anonymous said...
  So why not post a rebuttal (on his new website http://www.jewswithquestions.com/) and explain why R' Kook's statements were indeed acceptable?"

  Answer: I used to be a big "chosid" of the Frumteens moderator, until I started actually questioning some of the things he wrote. When I pointed out that he was making it seem like every gadol thought RAYK was a rasha, which isn't true, he ignored me. When I quoted a sefer of Rav Wolbe's letters, including title and PAGE NUMBER, where he wrote "ZTVKLLH"H" on Rav Kook, even though he disagreed with his hashkofos and said they were wrong, Frumteens refused to publish my post. So R' Bechhofer won't waste his time writing in to Frumteens, I'm sure.

  ReplyDelete
 36. My experience is that everyone makes mistakes. It is near impossible to deal with a person who refuses to admit to ever making a mistake.

  ReplyDelete