Thursday, December 22, 2005

Head Covering — Eruvin 84b

Head CoveringEruvin 84b

רש"י עירובין דף פד/ב

בכומתא וסודרא - שרגילין לתת עליו בחול כובעין ומעפורת ותשמיש נוחה והגון הוא להם למשאוי קל כזה, ואף על פי שאינו ראוי להם לכיתוף משאוי כבד, כדאמר ביציאות השבת (שבת ח, א) תשעה מזו לכתף, אבל עשרה לא הני מילי למשאוי כבד, ומיהו, לכומתא וסודרא חזו, כשבני אדם עייפין בימות החמה נוטלין כובעיהן וסודרן מראשיהן עד שיפוח הרוח בהן

Rashi writes that when people are tired in the summer, they remove their hats and their yarmulkes from their heads until the breeze cools them down.

The Bechor Shor (to Shabbos 118b), who is very meticulous when it comes to men covering their heads, writes that when a person does remove his head coverings for this purpose, he should not walk more than four amos.

Accordingly, writes Teshuvos Minchas Yitzchok (4:30), we can understand the ruling of the Beis Yosef (Orach Chaim §301), that a person may wear a hat out in a public thoroughfare on Shabbos even if it sits loosely on his head. This would seem difficult — why are we not concerned that it will blow off his head and that he might come to carry it four amos in the reshus ha'rabbim? However, according to the Bechor Shor, this is not a concern, because people are careful not to go four amos bareheaded — even though most authorities hold that covering the head is only a "trait of the pious" (מדת חסידות).

In fact, Teshuvos Shevus Yaakov (3:5; cited in Gilyonei HaShas here) proves that even in the Beis HaMikdash there was no prohibition to go bareheaded. Hence, when the Shulchan Aruch (Orach Chaim 91:3) writes that one must protest against a person who enters a Shul bareheaded, that is only a function of middas chassidus. Indeed, Teshuvos Maharshal (§72) proves that there is technically no prohibition to read the Shema and daven bareheaded (although the Taz, Orach Chaim §8, disputes this, asserting that it is prohibited because it mimics the practice of non-Jews [בחוקותיהם לא תלכו]). Therefore, if a duke or great ruler visits a Shul, and for some reason could not be convinced that Jews do not remove their head coverings in Shuls, and that their leaving them in place evinces no lack of respect — it is permitted to remove one's head covering even in the Shul.

4 comments:

 1. That is pretty interesting psak (ie being able to remove one's head covering in the shul). Its seems from this that there is no intrinsic kedusha to a beis haknesses. Would I be right in that assumption?

  Is that the reason why R' Moshe Feinstein allowed guide dogs (I think...?) into a synagogue for a blind man?

  ReplyDelete
 2. I don't think so - after all, the Shevus Yaakov says even the Beis HaMikdash one doesn't have to wear a head covering!

  ReplyDelete
 3. Presumably, according to the Maharshal, you would also be allowed to take your hat off at official governmental/military functions or buildings where this was the custom, and similar situations? There seems to be even less of a reason to keep the hat on in these situations compared to when you are davening in a shul. Is this a correct reading of the Maharshal?

  ReplyDelete
 4. I think so. He's pretty lenient. Zeh leshono:

  שו"ת מהרש"ל סימן עב

  שאלה למי שראשו כבד יש לו היתר לישב ולאכול בגילוי ראש.

  תשובה אין אני יודע איסור לברך בלא כסוי ראש ומהרא"י פשוט לו שאסור בהזכרת שם בלא כיסוי הראש ולא ידענא ממאי והנה מצאתי שכתב במסכת סופרים (פי"ד הט"ו) יש בו מחלוקת שכתב פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומים או מי שראשו מגולה פורס את שמע וי"א בכרעיו ובבגדיו פרומים פורס אבל לא בראשו מגולה ואינו רשאי להוציא הזכרה מפיו ע"כ. ור' ירוחם כתב בסוף נתיב ט"ז שאסור לברך בגילוי הראש ולולי שאינני רגיל לחלוק על הקדמונים א"ל שיש גדול שיסייעני הייתי נוטה להקל ולברך בגילוי הראש ואפילו לקרות ק"ש שרי שהרי איתא במדרש רבה (ויקרא פרשה כ"ז) אמר רבי ברכיה מלך בשר ודם משגר פרוטגמא שלו למדינה מה הם עושין כל בני המדינה עומדים על רגליהם ופורעים את ראשיהן וקוראין אותה באימה ביראה ברתת ובזיע אבל הקב"ה ית' אומר לישראל קראו ק"ש פרוטגמה דידי הרי לא הטרחתי עליכם לקרות לא עומדים ולא פרועי ראש כו' משמע להדיא דליכא איסור בפריעת ראש אלא שלא החמיר עליהם ומה אעשה שכבר הורו לאיסור אבל בזה תמיהני שנהגו איסור בפריעת ראש אף בלא תפילה ולא ידעתי מאין זה להם כי לא מצינו איסור בפריעת הראש כי אם לאשה כדאיתא בפ' המדיר (ע"ב) וממידת חסידות הוא שלא לילך ד' אמות בגילוי הראש ודוקא הליכה ד' אמות כדאיתא פ' כל כתבי (קי"ח:) אמר ר' חנינא +שם איתא אמר רב הונא בריה דרב יהושע,+ תיתי לי דלא סגינא ד' אמות בגילוי הראש והוא ממידת חסידות כמו שחשיב שם אינך תיתי לי כו' ועוד ראייה מפ"ק דקידושין (ל"א) דמסיק שם אמר ריב"ל אסור להלוך ד' אמות בקומה זקופה שנ' מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי משמע דוקא בקומה זקופה הוא אסור אבל בגילוי הראש אין בו איסור אלא שרב הונא החמיר על עצמו מכח מידת חסידות ועכשיו הוא להיפך בקומה זקופה אינם נזהרים ואדרבה הגאים והעשירים הולכים נטויי גרון ובגילוי הראש נזהרים לא מחמת חסידות אלא סוברים דת יהודית הוא. עוד מצאתי כתוב הא דגלוי הראש כו' היינו באויר השמים דוקא וכן נראה לפרש הא דקומה זקופה אף שמלא כל הארץ כבודו מ"מ אינו נראה כאילו אינו משגיח בעושיהן כי אם מי שהולך באויר השמים ושם יש לו לזכור ולהתעורר אף שמהררא"י כתב שאין לחלק בין בית לחצר כי מלא הארץ כבודו היינו בהזכרת השם וכן מסתבר שמדת חסידות הוא בהזכרת השם שלא יהא בגילוי הראש כמו הולך ד' אמות באויר השמים וכן מצאתי כתוב בשם הר"ם +היינו הר"מ מרוטנבורג בספר תשב"ץ סי' תקמ"ט, ועי' ביאור הגר"א או"ח סי' ח' סע"ב.+ שכל זה מידת חסידות אלא שהר"ף כתב שיש למחות שלא לכנס בב"ה בגילוי הראש וכן הטור לא כתב ויכסה ראשו אלא גבי תפילה ולא גבי ק"ש ומה אעשה שהעם נהגו בו איסור ואיני רשאי להקל בפניהם. ושמעתי על חכם אחד כשהיה לומד היה לומד בגילוי הראש ואמר שכבד עליו המשא ומ"מ נראה בעיני אף שאין איסור בדבר ואף לא מידות חסידות כשאינו מזכיר השם מ"מ לת"ח יש לו להזהר מאחר שהעם תופסים בה לקלות ולפריצות כאלו עובר על דת יהודית ואפילו לומד בחדרו אין לסמוך על זה שמא העם הארץ יראה ויקל בו לא בחינם אמרו כל שאסור מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור ועכשיו אני אגלה את קלון האשכנזים בודאי מי ששותה יין נסך במלון של גוים ואוכל דגים מבושלים בכלים שלהם והמחמיר הוא שמאמין לפונדקית שלא בשלו בה אין חוששין עליו ואין בודקין אחריו ונוהגין בו כבוד אם הוא עשיר ותקיף ומי שהיה אוכל ושותה בהכשר רק שהיה בגילוי הראש היו תופסין אותו כאלו יצא מן הכלל. ע"כ החכם עיניו בראשו שידע להשמר שלא יתפשו עליו ואם כבד עליו להניח על ראשו דבר כבד יכסה ראשו בבגד פשתן דק או במשי ומ"מ נראה אפי' מי שירצה לברך ברכת נהנין והוא בלילה שאין לו כובע עליו או כשרוחץ באמבטי די לו במה שמכסה את ראשו בידיו אף שגדול אחד העתיק לאיסור ומהררא"י הביאו וראייתו מר"ת שכשהיה רוחץ בחמין והיה שותה היה מתכסה בבגד כנגד לבו כו' משמע דוקא בבגד ולא בידים אין זה ראייה כי מ"ה לא חשוב כיסוי שדרך האדם להניח ידיו על לבו והרואה לא ידע שצריך לכסות את הלב או ידמה לו שלא כסהו ממש כנגד הלב אבל למעלה מראשו שהוא דבר הניכר מספיק בכיסוי היד בפרט לפי מה שכתבתי שאין בו איסור כ"א חסידות מספיק לו כיסוי היד בפרט באקראי בעלמא.

  ReplyDelete