Sunday, April 24, 2022

Seforimchatter - With R' Yosef Gavriel Bechhofer discussing the forged Yerushalmi on Kodashim

I recorded this awhile ago, so I don't remember what exactly I said. 
People who have listened have said it was good. 😊
With R' Yosef Gavriel Bechhofer discussing the forged Yerushalmi on Kodashim.

We discussed if there ever was a Yerushalmi on Kodashim, who was Shlomo Yehuda Friedlander-Elgazi, which Mesechtas he forged, who he "fooled" and how, who discovered that it was a fake and how, and more.

To read R' Bechhofer's article on the subject: 

Wednesday, April 20, 2022

Halachos of Shabbos Goyim

A shiur given Chol HaMoed Pesach 5782 (2022) at the Pesach Time Tours Pesach program based on my summary of the parameters of
אמירה לנכרי

Mei HaShiloach (Volume 1) Pesachim 2a-4a

Th e first two pieces in the Izhbitzer on Pesachim.

Uncle Ezra שליט"א Goes To Bnei Brak

I hope Uncle Ezra told Rabbi Sorotzkin that he's a more authentic Telzer than Rabbi Sorotzkin is! 😁
שיח נדיר: ראש הישיבה מחב"ד אצל גדולי התורה הליטאים - כיכר השבת


בבני ברק התקיימה היום סדרת ביקורי חג מפתיעה בבתי גדולי התורה הליטאים: ראש הישיבה מחב"ד נועד לשעות ארוכות בבתי ראשי הישיבות • 'כיכר' עם תיעוד ותמלילים מלאים (חרדי) היכנסו לקריאת הכתבה המלאה באתר כיכר השבת.

ביקור נדיר בבני ברק: הגאון רבי עזרא בנימין שוחאט, ראש ישיבת אור אלחנן" חב"ד בלוס-אנג'לס, מהישיבות המפוארות והחשובות של חב"ד ברחבי העולם, התקבל היום (רביעי) בצעד נדיר בבני ברק ונועד עם גדולי ישראל הליטאים להתפלפל בדברי תורה ואגדה. 'כיכר השבת' מגיש תיעוד נרחב מהמפגש המפתיע.

ראש הישיבה ביקר אצל מרנן ורבנן ראשי ישיבת פוניבז' הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגאון רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, מרנן ורבנן ראשי ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש וגאב"ד בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא.

בשיחות החג שהתקיימו מתוך קירוב הדעת בין ראש ישיבת חב"ד וראשי הישיבות מבני-ברק העמיקו בדברי תורה והלכה בענייני הפסח.

גדולי התורה התעניינו אצל ראש הישיבה מחב"ד על מבצר התורה 'אור אלחנן' חב"ד בלוס אנג'לס והגר"ע שוחאט סיפר על הקמתה בידי הגאון ר' שמחה וסרמן זצ"ל ע"ש אביו מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל.

בחדווה רבה קיבל הגאון רבי גרשון אדלשטיין את ראש ישיבת 'אור אלחנן חב"ד', כשלאחר דברי ברכה שוחחו בלימוד בעניין שיטת הרמב"ם בעניין שתיית ד' כוסות, ודעת 'שולחן ערוך הרב' בסוגיה. הגר"ע שוחאט השמיע ביאור על מקור החילוקים בשיטותיהם, הנובעת משיטתם הכללית בעניינים אחרים. הגר"ג התפעל מהביאור והגר"ע שוחאט בירכו באריכות ימים והמשך הרבצת התורה. הגר"ג הכביר בברכות על גודל הזכות להרבות תורה.

הגר"ע שוחט בירך את הגר"ג אדלשטיין באריכות ימים והממשך הרבצת התורה והגר"ג הכביר בדברים על גודל הזכות להרבות תורה.

בביקורו אצל ראש ישיבת סלבודקה הגאון רבי דב לנדו, עמד הגר"ע שוחט על חידושו של מרן הגרי"ז מבריסק בעניין שני דינים בשתיית ד' כוסות. הגר"ע שוחט הקשה על כך שהגרי"ז מעמיד את הדברים על שיטת הרמב"ם בשעה שאין זה מסתדר עם לשון הרמב"ם, והגר"ד לנדא נענה שזו אכן קושיה חזקה.

הגר"ד השמיע חידוש בעניין "אילו קירבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה" וביאר על יסוד דבר רש"י על הפסוק "לא בשמים היא" אשר אומר: "שאילו הייתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללמדה".

והקשה הגר"ד לנדו: לכאורה איך ייתכן לעלות לשמים? אלא שהזמן היחיד בו התאפשר לעשות כן היה במעמד הר סיני עליו כתוב שהקב"ה הוריד את השמים להר.

הגר"ע שוחט הטעים שהדברים מקבלים יתר בהירות ע"פ המבואר היטב בתורת החסידות ע"כ שמתן תורה פעל 'חיבור עליונים ותחתונים' - שהתורה והמצוות יהיו בגדרים של העולם ושל בני האדם, ושיעשו מהגשמיות חפצא של קדושה, ולא רק שיצטרכו 'לעלות לשמים' כדי להיות קשורים לקב"ה. שני ראשי הישיבות שוחחו שעה ארוכה בקירוב הדעת ובעומקה של תורה.בהמשך קיבל את ראש הישיבה החב"דח הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז'. לאחר שיחה בעניין החילוק בשאלת ד' הבנים כפי שמופיעה בחומש לבין כפי שמופיעה בהגדה, סיפר מרן הגאון רבי בערל פוברסקי שליט"א על שתי ההזדמנויות בהן נכנס ל'יחידות' בקודש פנימה אצל כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בה דיבר עמו הרבי בדברי תורה וחסידות, וסיפר על הקושיה ששאל את הרבי בסוגיית 'בחירה' באומות העולם. הגרב"ד סיפר שב'יחידות' השניה הגיע להיוועץ ברבי בענייני בריאות חותנתו.

הגרב"ד פוברסקי אף נזכר בערגה בימים בהם עמד אביו מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל בראש ישיבת חב"ד בתל אביב, לפני שבעים שנה, ועל תלמידו המיוחד של אביו מרן ה'חוזר' הגאון רבי יואל כהן זצ"ל שנסתלק בשנה האחרונה.

הגרב"ד פוברסקי סיפר על ביקורו של ה'חוזר' אצלו, ועל כך שהראה ל'חוזר' את תמונת אביו בזקנותו ולא זיהה, ואילו כאשר הראה את תמונת אביו בשנותיו הצעירות יותר נענה ה'חוזר': "דאס איז ר' דוד ("זה רבי דוד!").

בביקורו אצל הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, התעניין הגרמ"ה על הישיבה בראשה מכהן פאר הגר"ע שוחאט והתפעל לשמוע שבלוס אנג'לס עמלים מאות בחורים על עיון התורה.

הגרמ"ה הירש התעניין על סדר אמירת השיעורים של הגר"ע שוחאט ועמד על כך ששיטת הלימוד בחב"ד דומה לדרך הלימוד הליטאית. הגר"ע שוחאט דיבר על דיוק בהלכות פסח בשו"ע הרב האם יש לשים את הכלים נאים בשולחן בסדר דרך חירות או זכר לחירות. הגרמ"ה הירש כיבד את הגר"ע שוחאט ובני לווייתו באמירת 'לחיים' על יין והשיחה נמשכה שעה ארוכה מתוך קירוב הדעת וצלילה לעומקה של תורה.

ביקור ממושך ערך ראש הישיבה הגר"ע שוחאט שליט"א במעונו של גאב"ד בני ברק הגאון רבי יצחק אייזיק לנדא שליט"א, שזה לגר"ע שוחט הביקור הראשון מאז עלה הגרי"א לכהן פאר כרבה של עיר התורה.

ראש הישיבה וגאב"ד בני ברק שוחחו בסוגיית 'זכר למקדש' וחילוקי השיטות המובהקים הנראים בין דברי הרמב"ן לנאמר ב'שולחן ערוך הרב'.

הגרי"א לנדא אף השמיע ביאור בעניין "עד שבאו תלמידיהם", ולכאורה מדוע לא היו בכל הסעודה יחד עם רבותיהם? אלא שיש ללמוד מזה לדאוג ולהביא את דברי התורה גם לאותם תלמידים שאינם נמצאים סביב השולחן.

הגר"ע שוחאט והגרי"א לנדא אף שוחחו על חילוקי השיטות בעניין מצוות ספירת העומר בזמן הזה בין הרמב״ם לשולחן ערוך הרב.

הגרי"י קופרמן שליט"א, מראשי ישיבת ליובאוויטש בקרית גת שהתלווה אל רבו הגר"ע שוחאט בביקורים, השמיע בהקשר לכך ביאור בכך שהרמב"ם הכניס את דיני ספירת העומר דווקא בהלכות תמידין ומוספין, אף ששיטתו היא שמצוות ספירת העומר בזמן הזה היא מדאורייתא, ואם כן אין זה קשור דווקא לקרבן.

הגרי"י קופרמן ביאר את הדברים ע"פ החידוש של הגר"ח מבריסק שהקדושה קיימת, והוסיף ליישב על פי שיטת כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש בעניין יציאה מירושלים בזמן הקרבת קרבן פסח בזמן הזה, מצד שבב' קרבנות אלו אלא לא נאמר 'ריח ניחוח' ואם כן שייכים בזמן הזה. הגרי"א סיפר כיצד בהיותו ילד למד ב'ישיבת ערב' בבני ברק והביאו את התלמידים להיבחן אצל הגר"ע שוחאט.Color Blind Cows and Parah Adumah, צע"ג


 Avodah Zarah 24a:

אמר מר ישראל היו משמרין אותה משעה שנוצרה מנא ידעינן אמר רב כהנא כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר

The Gemara discusses the revised version of Rabbi Eliezer’s statement. The Master said above: Jews were safeguarding the red heifer from the time that it was conceived. The Gemara asks: From where do we know that the mother would give birth to a red heifer, which would warrant safeguarding her? Rav Kahana says: They would pass a red cup before her while the male mounts her, an act that would cause the offspring to be red.

When we were learning this Gemara this evening, my son Reb Daniel נ"י noted that cows are color blind and cannot see red.

How, then was this stratagem effective. ועלו בידי רק יישובים דחוקים, וצע"ג.


Tuesday, April 19, 2022

May You Invite for Shabbos Someone Who May Desecrate Shabbos to Attend?

May You Invite for Shabbos Someone Who May Desecrate Shabbos to Attend?

A shiur given Chol HaMoed Pesach 5782 (2022) at the Pesach Time Tours Pesach program based on my article on the topic in the Journal of Halacha and Contemporary Society.

The article can be found at:

A follow-up exchange on the article is at:

Wednesday, April 06, 2022

Pre-Pesach Halacha Shiur

 Pre-Pesach Halacha Shiur

at Cong. Anshei Palisades in Pomona


Based on פסקים of הג"ר שלמה זלמן אויערבך זצ"ל
and questions from people present at the shiur.


audio file at:

BECHHOFEN, BETHAUS AND BIG APPLE: THE REBIRTH OF A FRANKISH SYNAGOGUE


I'm not sure I ever saw this before (although, since it is from 2007, maybe I did and forgot). The "stars" of the clip are my Uncle Jerry z"l and my father's cousins.

Of course, this video belongs to its creators, I am only sharing it.


During the pogrom night of 1938, the Nazis set fire to the world-famous Bechhofen barn synagogue. A unique testimony of Franconian rural Jewry was destroyed forever. The last Jews had already been expelled from Bechhofen in October 1938. Some were able to emigrate to New York City: among them Jerry, Senta and Gunther Bechhofer. Based on their memories and a reconstruction of the synagogue, it is possible to recreate the Jewish place of worship after the destruction - at least virtually. BECHHOFEN, BETHAUS UND BIG APPLE: DIE WIEDERGEBURT EINER FRÄNKISCHEN SYNAGOGE In der Pogromnacht von 1938 steckten die Nationalsozialisten die weltbekannte Bechhofer Scheunensynagoge in Brand. Ein einzigartiges Zeugnis des fränkischen Landjudentums wurde für immer vernichtet. Bereits im Oktober 1938 waren die letzten Juden aus Bechhofen vertrieben worden. Einige konnten sich z. B. nach New York City in die Emigration retten: darunter Jerry, Senta und Gunther Bechhofer. Anhand ihrer Erinnerungen und einer Rekonstruktion der Synagoge ist es möglich, das jüdische Gotteshaus nach der Zerstörung wieder entstehen zu lassen – zumindest virtuell. JAHR 2007 AUTOR/IN Jim G. Tobias KAMERA Winfried Schuhmann SCHNITT Kurt Keerl TAGS
Bechhofen Brand Landjuden Nationalsozialismus Pogromnacht Synagoge Wiedergeburt