Wednesday, May 31, 2023

Tzedakah and Ma'aser Kesafim, part 1, Primary Purposes


The shiur is based on:
Maaser Kesafim: Giving a Tenth to Charity 
by Cyril Domb (Editor),
O. Feuchtwanger (Contributor), G. Goldstein (Contributor), A. N. Homberger (Contributor), P. S. A. Rossdale (Contributor), Feldheim, 1982.Links to subsequent five shiurim in the series are posted in the comments here.

Monday, May 29, 2023

Sunday, May 28, 2023

From the Days When We All Could Somehow Still Get Along Dept.

תלמידי ישיבת "מרכז הרב" במוצא בקבלת פנים לרב יצחק זאב סולובייצ'יק ("הרב מבריסק")
מיקום פריט זה בקטלוג
תיק
מתאריך 20/01/1941 עד תאריך 20/01/1941
סוג התיק
תצלום
תקופת החומר מ
20/01/1941
תקופת החומר עד
20/01/1941
תיאור
תצלום קבוצתי של תלמידי ישיבת מרכז הרב באירוע במוצא לקבלת פני הרב יצחק זאב סולובייצ'יק (המכונה בגב בתמונה: הרב ולוולה מבריסק). התלמידים המצולמים, שחלקם בהמשך לרבנים: אליהו רקובר, יהודה גרשוני, דוד פרלא, נח זבולוני וירחמיאל מוסטוביץ' ובחור נוסף.

In the same vein:

משמאל הרב חרל"פ, הרב איסר זלמן מלצר, הרב מבריסק, החתן 

Wednesday, May 24, 2023

Rischa D'Araisa Season 7 Episode 5: Modest, Brilliant Heart of Jewish Action: A Tribute to Rav Matis Greenblatt ZT"LRischa D'Araisa Season 7 Episode 5:

Modest, Brilliant Heart of Jewish Action:

A Tribute to Rav Matis Greenblatt ZT"L

https://jewishpodcasts.fm/yeshivaofnewark/57308


Pri Tzaddik nos. 24-25 on Shavuos


The first minute or so did not record.

Shavuos Chapter 24

בגמרא (פסחים ס"ח:) הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שנתנה בו תורה הוא ופירש"י להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל וכו'. הענין שמצינו (ברכות י"ג.) עול מלכות שמים ואחר כך מקבל עליו עול מצות וכן שם י"ז.) אלופינו מסובלים אלופינו בתורה ומסובלים במצות נראה מזה שהתורה ומצות נקראו בלשון עול ומשא על האדם. אבל החילוק הוא שעול מלכות בו"ד עושה רק מהכרח ואונס והיה רוצה להפטר מזה ולא יוכל להיות בשמחה. אבל בישראל קבלת עול מלכות שמים ועול תורה אף שגם זה נקרא בלשון עול אף על פי כן עושים בשמחה כמ"ש ישמחו במלכותך וכו' וכתיב ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם. וכן כתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב. ובפירוש הפשוט קאי על מצות. ובגמרא (תענית ל. וכן ערכין י"א.) נדרש על דברי תורה היינו שהתורה והמצות אף שנק' עול אבל הם משמחים לב האדם. ולכן בעצרת שהוא זמן קבלת עול תורה ועול מצות מצוה לענג גם הגוף דעיקר העול ניכר על הגוף. דהנפש הוא גלוי וידוע שרצונינו לעשות רצוניך כמ"ש (ברכות י"ז.) ומראים בזה שאף שלגוף הוא עול אף על פי כן שמח בקבלת עול מלכות שמים ועול תורה ועול מצות וכעין שמצינו במצות מילה (תנחומא ר"פ תצוה) אין חביב לפני האדם יותר מבנו והוא מל אותו וכו' ושופך דם ממילתו ומקבל עליו בשמחה וכו' ולא עוד שהוא מוציא הוצאות ועושה אותו היום של שמחה וכו'. והeיינו שאף שנדרש (גיטין נ"ז:) כי עליך הורגנו כל היום זו מילה שנתנה בשמיני ואיך שייך לשון שמחה ע"ז. מ"מ כיון שעל ידי המילה נעשה ישראל ונכלל בכלל ועמך כולם צדיקים כמו"ש (זח"ב כ"ג א') וכל מאן דאתגזר איקרי צדיק עי"ז הישראל משמח אותו היום ומוציא הוצאות ע"ז. כן ביום שנתנה בו תורה אף שנקרא עול הכל מודים דבעינן לכם לענג הגוף להראות שמקבל העול מ"ש ועול תורה ומצות בשמחה. וביותר ניכר זאת ביו"ט שני דאיתא במדרש (שיר השירים פ' א') על הפסוק וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים על היו"ט שני של גליות סבורה הייתי שאקבל שכר על שניהם ואין אני מקבל שכר אלא על אחד. אף על פי כן אנחנו עושים את יום השני בשמחה באכילה ושתיה כמו ביו"ט ראשון אף שאין מקבלין שכר גם כן והוא יותר לעול להראות שהשמחה הוא רק מה שנוח ומקובל עליו יום קבלת התורה כנ"ל:

Shavuos Chapter 25

בתוס' יו"ט (פ"ז דברכות מ"ג) עמד על השינוי מה שבברכת התורה תקנו ברכו את ה' המבורך בשם הויה ובבהמ"ז נברך לאלהינו. הענין הוא שהתורה נקרא שם ה' שהוא שם הויה כמו שלמדו (ברכות כ"א.) מדכתיב כי שם ה' אקרא הבו גודל וגו' לברכת התורה לפני' וכמו"ש בזוה"ק (ח"ב ס' א') דקוב"ה תורה איקרי כמו שנת' במק"א. והשם הוי' אין בו צירוף באותיות השימוש כמו בשם אלהים דנאמר בלשון אלהי אלהינו אלהיכם אלהי אברהם וכדומה מפני שבתורה שבכתב הכל שוים כמ"ש תורה כתיבא ומנחא. ואין צריך להתכללות בהכלל. אבל במזון מצינו (כתובות ס"ז ב') בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שלכל אחד בפרט חקק לו השי"ת לחם חוקו כמה שנצרך לו לדברי תורה. ולכן אומרים נברך לאלהינו לכלול עצמו בהכלל. ובברכת התורה שהוא על תורה שבכתב אומרים ברכו את ה' בשם הוי' שהוא בלא צירוף והיינו הכל בשוה ואין צריך לכלול עצמו. רק אחר שאומראת ה' שזה מורה על מדת מלכות הטפל לשם הויה כמ"ש בזוה"ק את ה' דא שבת דמעלי שבתא והוא מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה אז אומר המבורך שבזה כולל א"ע כמ"ש בירושלמי הובא ברי"ף. וע"ז אומרים המבורך להמשיך ברכה למדה זו מ' מלכות. וכמו"ש בזוה"ק (ח"ו צ"ג א') ונקדשתי בתוך בני ישראל מתתא לעילא ולבתר כי אני ה' מקדשכם מעילא לתתא וכמו שאמר שם כד מטי ב"נ למלא כל הארץ כבודו כדין יכלול גרמי' לאתקדשא לתתא גו האי כבוד דלתתא וכו' כבוד דלתתא הוא מדת מלכות. ובמדת מלכות פה תורה שבעל פה קרינן לה יש באמת מדרגות שלכל אחד מתגלה הופעה מאור הראשון כפי מדרגתו כש"נ אור זרוע לצדיק שגנזו הקב"ה לאור בתורה שבעל פה לעמלי תורה שבעל פה (וכמ"ש בס' הבהיר ובתנחומא נח) וז"ש בזוה"ק (ח"ב קל"ה ב') ובגין דאיהו מקורא ברזא דאת קיימא קרינן לי' המבורך וכו':

Scholar in Residence Shavuos, in Scranton, PA 

Monday, May 22, 2023

On Sheki'ah, Tzeis, Latitudes, Domes, the Science of Chazal and More: Zm...

A Shiur given Sunday morning, May 21, 2023, at the 
Midwest Torah Center in South  Bend, Indiana
where the Mara D'Asra is my good friend Rabbi Elie Ginsparg.


Tuesday, May 16, 2023

Rischa D'Araisa Season 7 Episode 4: Appealing to The Better Angels of our Nature: Bombarding the Bakery Boycott and Shaking the Amud of Hora'ahRischa D'Araisa Season 7 Episode 4:

Appealing to The Better Angels of our Nature:
Bombarding the Bakery Boycott
and Shaking the Amud of Hora'ah

https://jewishpodcasts.fm/yeshivaofnewark/56657

'..... We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory, stretching from every battlefield and patriot grave to every living heart and hearthstone all over this broad land, will yet swell the chorus of the Union, when again touched, as surely they will be, by the better angels of our nature.'

Lincoln's first inaugural address-1861


 

It's Shavuous! Why Be Happy?!


Why Does the Torah Only Identify
Shavuos
as 
Chag HaBikkurim
and not as
Mattan Torah?


Sunday, May 07, 2023

Hit the Big Time!

שלום וברכה לכבוד הרי"ג שיחיה
אחר מבוא השלום כראוי

תח"י ספרו הנאה בגדי שיש על ספר שופטים

ברצוני לשאול האם יתן מר את רשותו להכנסת הספר לאוצר החכמה ויאותו רבים לאורו

בברכה

בצלאל דבליצקי
אוצר החכמה

I said yes, of course. 😊


 

Friday, May 05, 2023

What makes it all worthwhile

There are many challenges and difficulties involved in Chinuch. And, personally, when things are difficult, I wonder why Hashem didn't make me a Rosh Yeshiva as per my youthful aspirations. From time to time, a talmid or talmidah reaches out and reminds you why Hashem placed you where He placed you at a certain time and place. This note, which came a few minutes ago, is such a reminder...

May 5

Hi Rabbi Bechhofer,

I don’t know if you remember me, but I was your student at your stint teaching at Kushner in the mid-2000’s.

In March of 2005 you encouraged me to do something I never would have thought of doing on my own, to learn Daf Yomi for 1 Mesechet and make a Siyum. I did just that.

That experience of learning Gemara and making a Siyum planted a seed. That seed sprouted into the desire to learn in a good Yeshiva, and ultimately blossomed into a goal. The goal to finish Shas.

I want to let you know that after 18 years, I will be making a Siyum Hashas on May 24th, if you are in Israel for some reason you are invited to come.

I want to express my sincere gratitude to you. I am firmly convinced that my entire life would look different had you not pushed me to learn Mesechet Brachot 18 years ago. You gave me the gift of learning Gemara, the gift of Torah, which lit something inside me leading me down the path I find myself today – Living in Israel, married with 4 sons who are going to see their father, a man who works full time, make a Siyum Hashas.

I don’t imagine you are looking for credit but I think you deserve some. So know that a simple act of Chinuch, one which you probably forgot about has made a big difference in my life and ultimately facilitated a Siyum Hashas.

Thank you!

Wednesday, May 03, 2023

Beis Yaakov and Sara Schenirer - Yesterday and Today

 

Reb Herschel quotes me in the post, I make additional remarks in a comment:

http://disq.us/p/2u5bxck

and there are comments on my comment.

Mussar Avicha by Rav Kook zt"l, part 1: The Introduction


Mussar Avicha
by Rav Kook zt"l, part 1:
The Introduction

(Rav Kook for the non-initiated)

Mussar Avicha was written by RAYH Kook zt"l while he was serving as the rabbi of Boisk (now Bauska), Latvia. Although it was written in 1896, it was only published posthumously in 1946.

It is described on the title page as,
"Chapters of guidance concerning awe and the service of God, character traits, and the assessment of one's soul."

Subsequent episodes in the series are through part 18 are linked in the comments to this post.

Part 18 is its own post at https://rygb.blogspot.com/2023/10/mussar-avicha-by-rav-kook-ztl-part-18.html and subsequent episodes are linked in the comments there.

The Sefer is available at https://hebrewbooks.org/37472

Tuesday, May 02, 2023

The "Kuzari Principle:" The Statistics


You can find a nice explication of the "Kuzari Principle" at: https://academic.oup.com/book/32413/chapter/268723130

A more entertaining version can be found at:

See also:

It's main idea is actually very tersely stated in the actual Kuzari - and by the king of the Khazars to boot:

48. Al Khazari: An arrangement of this kind removes any suspicion of untruth or common plot. Not ten people could discuss such a thing without disagreeing, and disclosing their secret understanding; nor could they refute any one who tried to establish the truth of a matter like this. How is it possible where such a mass of people is concerned?

The following article I just stumbled upon provides the statistical basis for the principle...


Maths study shows conspiracies 'prone to unravelling' - BBC News
https://www.bbc.com/news/science-environment-35411684

By Alex Berezow
Science writer