Wednesday, December 06, 2023

Chanukah and the War Against Hamas. Pri Tzaddik on Chanukah Siman 6

ענין נס חנוכה שאינו דומה לנס פורים ושאר גאולות. דשם ביקש המן להשמיד כל היהודים והיה הנס שלא נתקיימה מחשבתו ונהפוך הוא מה שאין כן בימי היונים שעמדו לבטל את ישראל מתורה ומצות כפי הראות עלתה בידם אז לפי שעה שהרבה מישראל המירו דת רחמנא לצלן. אך הענין הוא על פי מה שאמרו (בראשית רבה פ' סה) וירח את ריח בגדיו כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות שהיה בן אחותו של יוסי בן יועזר וכבר אמרנו שיוסי היה בזמן גזירת היונים שנתלה אז. והוא קיבל מאנטיגנוס שבאותו זמן פקרו תלמידיו צדוק ובייתוס, כי נתפתו לחכמת יונית ורצו להמיר דתם. רק שבושו לעשות כן ופקרו בתורה שבעל פה המנגד לחכמת יונית ויקום גם כן מתחלה נתפתה ובגד בקדושת ישראל כמו שאמרו שם דאמר ליוסי בן יועזר חמי סוסי דארכבי מרי שרכב על סוס בשבת וחמי סוסך דארכבך מרך הקורה להתלות עלי' כנ"ל ויש לומר שהיה כעין התפקרות צדוק בתורה שבעל פה, כי רכיבה בשבת הוא רק איסור שבות דרבנן. ומכל מקום נכנסו בלבו דברי יוסי בן יועזר וקיים בעצמו ד' מיתות בית דין ובשעה קלה קדמוהו ליוסי לגן עדן. וכן יוסף משיתא אף שפקר מקודם ונכנס להיכל מכל מקום אחר כך לא נתרצה במסירת נפש וקידש שם שמים. וזהו ריח בגדיו דדרש כמו ריח בוגדיו (כמו שאמרו סנהדרין לז.) והוא שמהריח של הבגידה שמקודם נתעלה ביתר שאת שנתגלה פנימיות לבבם שבשורש ישראל מקושרים בהקדושה כענין מה שאמרו (ברכות יז.) גלוי וידוע לפניך שרצונינו לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה וזהו אף בקל שבקלים כמו שהיו הם מקודם. ומזה נתברר שגם הבגידה שמקודם היה ברצון השגחתו יתברך והוא מה שאמרו (בראשית רבה פ' פד) למה תתענו ה' מדרכיך וגו', כשרצית נתת בלבם של שבטים לאהוב וכשרצית נתת בלבם לשנוא ולכאורה הסדר מהופך שמזכיר מקודם נתת בלבם לאהוב שזה היה בשעה שנאמר ויעברו אנשים מדינים שאמר עברו אותן הדיינים. אמנם, כי כן הוא הסדר כשנתודע לאדם מקודם בטח בנפשו שמעשיו הטובים אינם מכחו רק מהשגחתו יתברך וזהו כשרצית נתת בלבם לאהוב אז גם אם חלילה יזדמן לפניו לפעמים איזה מעשה שלא כהוגן יוכל לבטוח שגם זה היה בהשגחתו יתברך, והיינו נתת בלבם לשנוא. ועל זה מרמז דוד המלך ע"ה ה' רועי לא אחסר וגו', ינחני במעגלי צדק למען שמו, היינו שהיה ברור לנגד עיניו שהשם יתברך רועו ומנהיגו ללכת במעגלי צדק ויושר ולא בכחו יגבר. על ידי זה גם כי אלך וגו', לפעמים. גם כן לא אירא רע כי אתה עמדי שגם שם אתה עמדי. והנה איתא בלקוטים מהרב הקדוש רבי פנחס מקארעץ זצ"ל שבנרות חנוכה יש התגלות אורו של משיח והוא לרמז דברינו הנ"ל וכמו שאמרנו במה שאמרו (תענית ה ע"ב) יעקב אבינו לא מת, והיינו מפני שהיה בתכלית שלימות הקדושה כמו אדם הראשון קודם הקלקול וכן אליהו שלא חטא הוא חי וקים לעולם אבל שאר הנפשות בהכרח לטעום טעם מיתה על ידי שנדבק בהם מעטיו של נחש. אמנם דוד המלך ע"ה הוא הגבר הוקם על שהקים עולה של תשובה, היינו שיכול ליתקן גם הפגם שמקודם שיהיו נעשות כזכיות, והיינו שיתברר שגם זה היה מהשגחתו יתברך מקודם כמו שאמרו (שבת פט ע"ב) אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית. והיינו שיתודע שכן היה מסודר לפניו יתברך והוא בחינת לאהפכא חשוכא לנהורא. וזה שורש אורו של משיח בן דוד שהמה חיי עולם שיתבררו שכל הקלקולים היה מהשגחתו יתברך ויתוקנו ביתר שאת להיות טוב מאד יתר מצדיק מעיקרו שהוא בחינת משיח בן יוסף שלא יהיה לו קיום. וזה מה שאמרו (ברכות לד ע"ב) מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין. וזה נתגלה בהארת נס חנוכה כדברנו שנתעלה הריח בוגדים ביתר שאת על ידי קידוש השם שמסרו נפשם דהנה איתא (יומא פו.) חלוקי כפרה אבל מי שיש חלול השם בידו כו', כולן תולין ומיתה ממרקת. ואיתא התם היכי דמי חלול השם כו', ר' יוחנן אמר כגון אנא דמסגינא ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין, והיינו שידע שבהכרח לכל נפש לתלות בו המיתה מנורא עלילה על ידי פגם של חילול השם והתנצל שלפניו יש די בעלילה זו. ובגזירת היונים ניתקן החלול השם בעצם על ידי מסירת נפש על קידוש השם והוא תכלית התיקון של משיח בן דוד שנתקן אז על ידי ריח בוגדיו ביתר שאת. עוד איתא בלקוטים מרבי פנחס זללה"ה שבנרות חנוכה ההארה מאור הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא והוא גם כן על רמז הנ"ל כאמרם (חגיגה יב.), כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול כו', שמעשיהן מקולקלים עמד וגנזו מהן ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, והיינו הארת אורו של משיח שיתודע שגם כל הקלקולים המה בהשגחה. אמנם אין העולם כדאי לזה, כי על ידי זה יוכלו חס וחלילה להקיל בנפשם לומר לית דין ולית דיין ויעשה מה שלבו חפץ. ולכן גנזו רק לצדיקים לעתיד לבוא כמו שנאמר מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, היינו להירא וחרד בנפשו שאינו יוצא ידי חובתו תמיד ויודע בנפשו שמעשיו אינם כהוגן, כי על ידי יראה בא לתשובה מפני שלא יישרו מעשיו בעיניו לנגד גדולת הבורא אליו נצפן הארה זו, כי גם כל הבגידות המה בהשגחה ונתקן הכל להיות טוב כנ"ל. והרמז הזה שהכל מהשם יתברך הוא בנרות המנורה דאיתא (שמות רבה ס"פ לו) מאיר לעולם שנאמר והארץ האירה מכבודו ואמר לישראל ויקחו אליך שמן וגו', הוי למעשה ידיך תכסוף. שרוצה שנאיר לפניו והוא לעדות שהשכינה שורה בישראל על ידי נר מערבי כמו שאמרו בגמרא, והיינו שגם מעשה מצות הנרות הוא מצד השם יתברך ששולח הארה בלב רק שמכנה אותו על מעשה האדם:

Tuesday, December 05, 2023

Rischa D'Araisa Season 8 Episode 14: Hishtalshalus: Rav Yitzchok Hutner zt"l and Henry Kissinger & George Santos

 Rischa D'Araisa Season 8 Episode 14:

Hishtalshalus:

Rav Yitzchok Hutner zt"l

Henry Kissinger
George Santos

In the discussion of George Santos I should have mentioned that it seems clear that Tzedokim sat in the Sanhedrin, and that they were not or could not be expelled.

Sunday, December 03, 2023

New Series! Nach b'Iyun Sefer Yehoshua 5:13-15: The Sar Tzeva Hashem


A new series in Nach b'Iyun (in-depth study of Nevi'im), 
focusing on the Malbim.

נ"ך בעיון
ספר יהושע

פרק ה פסוקים יג-טו
ששר צבא ה'ד

Nach b'Iyun 
Sefer Yehoshua 5:13-15: 
Hashem's General

Subsequent shiurim in the series will be linked in the comments here.

Monday, November 27, 2023Rischa D'Araisa Season 8 Episode 13:

1. Partnering with God for Peace
2. Rav Boruch Mordechai Ezrachi zt"l 
3. Rav Shmuel Auerabach zt"l


Sunday, November 19, 2023

Mistake in Arukh HaShulchan Yomi Numbering


I realized tonight that I mistakenly numbered shiur 1246 as 1426 and that I have continued in that erroneous numbering since then both in the listing and at the beginning of each recording. I will fix them in the listing. I am sorry for the mix-up!

Friday, November 10, 2023

Returning to Meseches Kalla

After a long hiatus, at the request of a listener, we are continuing the series on

Meseches Kalla Rabbasi

 with part 41, the 8th perek continued, on 

Sinah, Anavah and Yirah

The prior and subsequent (IYH) shiurim are at:Meseches Kalla Rabbasi is one of the מסכתות קטנות usually printed at the end of the volume of מסכת עבודה זרה in the standard שסי"ן. We are using Rabbi Chaim Kanievsky זצ"ל's ביאור, which is similar in style to his ביאור on תלמוד ירושלמי, but we also include on screen the text from Sefaria.com. It is noteworthy that כלה רבתי is comprised not just of ברייתות, but also of גמרות.

Wednesday, October 25, 2023

Mussar Avicha by Rav Kook zt"l, part 18, Gevuras HaNefesh

The sefer is great, but it would be worth it just for this discourse on Gevruas HaNefesh and Middos!


See the list of previous episodes in the series in the comments at
 https://rygb.blogspot.com/2023/05/new-series-mussar-avicha-by-rav-kook.html. See the comments here for subsequent episodes in the series.

Thursday, October 05, 2023

מסרון מוסר 21, מהסבא מקלם, על שכל ועל הוש"ר

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מקלם, על שכל ועל הוש"ר

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Wednesday, October 04, 2023

מסרון מוסר 20, מהמכתב מאליהו, במה ניכר אדם

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהמכתב מאליהו, במה ניכר אדם

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Tuesday, October 03, 2023

מסרון מוסר 19, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על בעיתיות במוסר

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על בעיתיות במוסר

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציון

להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Thursday, September 28, 2023

מסרון מוסר 18, מהמכתב מאליהו, על הטוב שבגאווה ושבליצנות

 מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהמכתב מאליהו, על הטוב שבגאווה ושבליצנות

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Rischa D'Araisa Season 8 Episode 5: Even Post Yom Kippur: Teshuvah Mei'Ahavas Yisroel!Rischa D'Araisa Season 8 Episode 5: 

Even Post Yom Kippur:
Teshuvah Mei'Ahavas Yisroel!


Wednesday, September 27, 2023

מסרון מוסר 17, מהסבא מסלבודקה, על חלק אלוק ממעל

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהסבא מסלבודקה, על חלק אלוק ממעל

לע"נ אהוד חיים בן בת שבע ויבלחט"א בן ציוןלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Sunday, September 24, 2023

מסרון מוסר 16, תמצית וסיכום דרשת שבת שובה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, תמצית וסיכום דרשת שבת שובהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

צדקה מומלצת לפדיון כפרות וכדומה

מכובדי

בפרוס עלינו ימי החגים  מגבירה עמותת החסד  "בואו לשלום" את פעילותה באמצעות תוספת סלי מזון לארוחות החג למשפחות במצבי מצוקה וסיכון. 

לאחרונה קבלנו פניות ממשפחות נוספות, חדשות. כל המשפחות נבדקות. הפונים בעיקר הינם: אנשים חולים במחלות כרוניות שונות אשר אינם מסוגלים לספק את צרכי משפחתם, משפחות חד הוריות ברוכות ילדים ונפגעי נפש.

לעיתים קשה ביותר לשמוע אילו מאכלים עולים על שולחן החג. ויש בתים שאין בהם שולחן כלל.

אנו נשמח לתרומות שלכם, על מנת להעניק מענה הגון ומכבד ככל שניתן.

חשוב לציין כי כל חברי העמותה והפעילים עובדים בהתנדבות מלאה ללא קבלת אף שקל שכר.

לכן כל התרומות מגיעות באופן מלא אל המשפחות.

לעמותה אישור להחזר מס ע"פ סעיף 46 לחוק.

ניתן לתרום באמצעים הבאים:

במזומן

בהמחאה

בביט- לטלפון של אופירה 0507800021

או בהעברה בנקאית, ישירות.לחשבון העמותה שמספרו 395776 מזרחי 483 קרני שומרון

Thursday, September 21, 2023

מסרון מוסר 15, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על מוסר לעומת חסידות

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהגרא"א קפלן זצ"ל, על מוסר לעומת חסידות

להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

מסרון מוסר 14, מהגרי"ל בלוך זצ"ל, על אמור מעט ועשה הרבה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהגרי"ל בלוך זצ"ל, על אמור מעט ועשה הרבה

שיעור דעת זה נכתב ע"י סבי הגרד"י שחט זצ"ל
שהיום (ו' תשרי) הוא היאהרצייט שלו
להצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Tuesday, September 19, 2023

מסרון מוסר 13, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על יראה

מסרונים קוליים בעניינים מוסריים, מהרב אברהם אליהו קפלן זצ"ל, על יראהלהצטרף לקבוצת
WhatsApp
לקבל את המסרונים

Revolutionary Psak on Pregnant and Nursing Women Fasting on Yom Kippur

תשובות מו"ר הגרמ"י צוריאל זצ"ל

 https://youtu.be/DS6NgSQQa-E?si=U0KYGSVSN3GLFZ_L

?שאלה: האם מותר לנשים הרות לאכול לפי שיעורים ביום צום כיפור

תשובה: אחד מגדולי הפסוקים בדור אחרון היה הרב ישראל יעקב פישר, ראב"ד של העדה החרדית, ואלפים סמכו על הוראותיו. עדות לגדולתו בתורה, להיקף ידיעותיו ועומק עיונו, ימצא כל אדם בעשרה כרכים של שו"ת אבן ישראל (הנמצאים ב"אוצר החכמה") ובמאות הערותיו השנונות ל"משנה ברורה" (במהדורה ההיא). והוא הורה (אבן ישראל, ח"ז עמ' פב) שמוטלת חובה על כל אשה שבהריון שתאכל לפי חצאי-שיעורים ביום כיפור [=עד 40 גרם מים ו-30 גרם מזון, כל עשר דקות], כדי שלא תפיל העובר (והרמב"ן פסק כי חיי עובר נדון כפיקוח נפש). אמנם הגמרא אוסרת על נשים הרות לאכול ולשתות בצום כיפור, וכן רמב"ם ושו"ע. ומדוע נטה הרב להקל? אלא הוא מוסר כי שמע על עשרות מקרים של הפלה, אחרי הצום. הרב יעקב יוסף (בנו של הרב עובדיה יוסף) כותב כי בזמנו מנהל בית חולים "שערי צדק" אמר להרב פישר כי ביום כיפור וט' באב יש ריבוי גדול של הפלות, יותר מכל יום רגיל

בעקבות דברים אלו פניתי לדר. אייל שיינר, סגן מנהל של בית חולים סירוקה, שם ערכו סטטיסטיקה בנידון לאורך תקופה של 23 שנים, לערוך השוואה בין מקרי ההפלות מה בין נשים בדוויות לבין נשים יהודיות, בלידות יום הכיפורים. לפי מידע שפרסמו בדיווח מדעי, מתוך כלל הלידות 6.3% היה לידות מוקדמות, ואצל היהודיות יותר מאשר הבדוויות. והנשים היהודיות היו בסיכון גבוה פי שניים מהלידות המוקדמות בשארי מי השנה.

רופאים מומחים העידו כי בלידה מוקדמת [יותר מדאי] יש חשש מוגבר לפיגור שכלי, לקשיים בראייה ושמיעה ועוד. וזה פרט למקרי מוות של העובר. הסטטיסטיקה שערכו רופאי בי"ח סירוקה לא לקחו בחשבון ההפלות שאירעו יום או יומיים אחרי יום כיפור, כאשר האשה ההרה לא שמה לב להפסקת הדופק, וחוסר תנועת העובר וכדומה. ועד שהגיעה לבי"ח למעקב, חלפו יום או יומיים.

נכון שגדולי הדור חלקו על הרב פישר, ביניהם הרב עובדיה יוסף, הרב שלמה אוירבך, והרב ולדנברג ועוד. כי הם דבקו בפסק הגמרא והשו"ע. אבל הם לא ידעו מהסטטיסטיקה הנ"ל, כי כל פוסק בדורו יודע רק מה שיש בסביבה הקרובה אליו, שם צמו עשרות או מאות יהודיות, וההפלות היו מעט במספר. אבל היום שידענו מהסטטיסטיקה, מה שהרבנים המכובדים ביותר הנ"ל לא ידעו, נשתנה הקריטריון. אם נכפיל המידע שקבלנו מבי"ח בבאר שבע, מול עוד בתי חולים בארץ (תל אביב, ירושלים, חיפה וכו') ומלידות מוקדמות של יהודיות בכל תפוצות העולם (ארה"ב ואירופה) נגיע למספר של מאות הפלות, ה' ירחם. ועל כל נפש בודדת צריכים לחוס!

מאמר ארוך בנושא זה פרסמתי ב"תחומין", כרך לז, עמ' 71-81. ושם הבאתי דברי רבנים אחרים שפסקו בדומה להרב פישר, במקרים שהאשה מרגישה חולשה קשה וחוששת פן תפיל. ושם הבאתי פוסקים גדולים הסבורים כי אכילת חצי שיעור, כאשר בדעת האוכל דוקא לא לצרפו לאכילות הבאות, היא "רק" איסור דרבנן. וצמצמתי ההיתר הגורף של הרב פישר, שבאתי להתיר רק לאותן נשים החוששות מהלידה המוקדמת, וידוע כי מצוקת הנפש היא גורם גדול לסיכון, שמפני זה התירו גם להסיע אותה לבית חולים בשבת.

בכתב-עת "המעיין" (תשרי, תשע"ח, עמ' 43-48) פורסם מאמר מרב ת"ח שפקפק במסקנות של בי"ח סירוקה. ושם (עמ' 48-50) השבתי בטענות נוספות מדוע יש להמשיך ולהסתמך על היתרו של הרב פישר.

"חמירא סכנתא מאיסורא" (חולין י ע"א). והרב שלום אלישיב, בנושא אחר פסק כי כאשר רופא חילוני, אע"פ שאינו צם ביום כפור, מודיע לאשה הרה שעליה לאכול, עליה לציית לו כי יש לחשוש תמיד להפלה, ויש להחמיר ולאכול.

סיכום תשובת הרב משה צוריאל זצ"ל בתחומין לגבי צום כיפור למעוברת


?שאלה: האם מותר לנשים מניקות לשתות לפי שיעורים מצומצמים בצום כיפור

תשובה: אצטט כאן מדברי הרב משה הררי, בספרו הנפלא "מקראי קודש על הלכות יום הכיפורים" (מהד' תשע"ד, הנמצא ב"אוצר החכמה") עמ' 217-218, פרק ט, פסקא טו, שם כתב [וקצרתי מדבריו]:
"יש מקילים ואומרים שכל מניקה שיש חשש שיפסק חלבה אם תתענה, צריכה לשתות ביום הכפורים לפי שיעורים [לא יותר מ-40 גרם מים במרווחים של לא פחות מעשר דקות בין שתיה לשתיה]. כך ע"פ דברי הרב אביגדור נבנצל (רב העיר העתיקה, ירושלים). ובארץ ישראל בימים החמים ודאי קיים חשש הזה שעלול חלבה להפסק. והטעם לפסיקה זו שהגמרא אומרת שסתם תינוק הוא מסוכן אצל חלב (יבמות קי"ד). ואפשר לשתות כמויות עצומות של מים ע"י שתייה לשיעורים. ובפרט שלדעת הרמב"ם אין צורך להפסקה בשתיה של עשר דקות, אלא די בכמה שניות לבד. [אמנם באכילה ודאי צריכים לשמור עשר דקות לכל הפסקה]. ועוד אמר הרב נבנצל ששתיה זו אינה רשות אלא חובה ותתחיל לשתות כבר בליל כיפור, ולא רק מהבוקר. והוסיף שדבריו אמורים לגבי כל תינוק עד גיל כ"ד חודש, אם הוא עדיין יונק. וההיתר אמור גם אם יונק רק חלקית כי מאכילים אותו פירות וירקות מרוסקים. וכאשר שאלו אותו והרי יש תחליף חלב עמו "מטרנה"? וענה שאין לסמוך על המחליף, כי מחסנים את התינוק דוקא ע"י חלב אם. וכן אם התינוק יונק רק פעם אחת ביום, הדין כן, כי חלב אם מחסן אותו ממחלות וכתב ה"חזון איש" כי כל שינוי תזונה נחשב לפקוח נפש אצל תינוק.

ועוד הביא מה ששמע מהרב שלמה זלמן אוירבך כי רק אם בטוחה האֵם שלא יחסר לה חלב מחמת הצום אז תתענה ולא תשתה כלל. אך אם יש ספק בכך, תשתה לשיעורים. ועוד הוסיף [רש"ז] כי בדורות אלו ירדה חולשה לעולם [כן כתבו כמה פוסקים], מה שלא היה בדורות האמוראים. וגם חלשים אנו מול הדורות שקדמו לנו. [נ"ל ראיה לכך שהנשים בזמננו אין בכוחן להניק כ"ד חודש כמו בתקופת חז"ל]. ובספר "תורת היולדת" של הרב יצחק זילברשטיין (פרק נא, הערה יא) הביא מעשה שה"חזון איש" התיר לאשה לשתות לשיעורים כאשר חששו שיפסיק החלב.

וכן כתב "שמירת שבת כהלכתה" (פרק לט, במהד' שנת תשל"ט, ס"ק יז, ובמהד' תש"ע ס"ק יח) "אשה מינקת אשר אם לא תשתה לא תהיה לה כמות מספקת של חלב, וכל הזנת התינוק תלויה בכך, ואם תתענה האֵם יסתכן התינוק, מותר לה לשתות [ולא לאכול, כי בשתייה זה מספיק לצורך התינוק] הואיל והתינוק רגיל לשתות רק מחלב אם. ותשתה בשיעורים". [הרב לא היתר כאשר התינוק כבר ניזון גם ממאכלים אחרים]. והוסיף לייעץ: "ודאי שאסור לה לאשה המינקת ללכת לבית הכנסת, אם אמנם קיים חשש שבגלל זה תבוא למצב שתצטרך לשתות".

הבאתי כאן מדבריהם, אע"פ שכידוע יש מחמירים, אבל ראוי לציבור לדעת מה אמרו רבנים מפורסמים הנ"ל.

Addendum:

שאלה: הרב פרסם את דברי הרב ישראל יעקב פישר כי על אשה הרה לאכול ולשתות לשיעורים ביום צום כיפור, וגם הפנה למאמרו ב"תחומין" (כרך לז, עמ' 71) המתבסס על מחקר רפואי שנערך בבית חולים סירוקה (באר שבע). זה עכשיו פרסמו שני רבנים חשובים מאד, מגדולי הפוסקים שבדור, כי אין לסמוך על המקילים, ושעל כל אשה הרה לצום ביום כפור כרגיל, אלא אם כן נשקפת סכנה לחייה. האם הרב ישנה את ההיתר?

תשובה: לדעתי הרבנים החשובים מתבססים על פסקי הרמב"ם שולחן ערוך ואחרונים וגם רוב הגדול של פוסקים גדולים ביותר שבדור האחרון. אבל כולם לא הזכירו את הסטטיסטיקה שהוזכרה במאמרי. ואפשר שלא ידעו ממאמרי ולכן גם לא שמעו על הסטטיסטיקה. נכון כי ברוב הגדול של נשים צמות, למעלה הרבה מתשעים אחוז, אין שום סכנה. אבל ההוראה של הרב פישר היתה מפני אותו המיעוט, אותן עשרות נשים שאצלן כן יש סכנה הפלת העובר, או לידתו המוקדמת עם מומים. ורבותינו העתיקים קבעו שחוששים למיעוט בסכנת נפשות. [ואם נקח בחשבון כל הנשים היהודיות בעולם המתקרבות  ללידה, מספרן כמה מאות. ומספר המסתכנות בהפלה גדולה מאד!].

לכן לדעתי אשה המרגישה חולשה גדולה, או פחד ואימה (שגם אלו מזיקים פסיכולוגית וגורמים גם לנזקים גופניים - פסיכו-סומאטי), אני סבור שאפשר לסמוך על היתרו של הרב פישר, שהיה מגדולי הפוסקים בדור שלפנינו, למרות שהוא דעת מיעוט. כי בפקוח נפש אין הולכים אחרי הרוב (כתובות טו, ב).