Thursday, August 31, 2023

A Newly Discovered Picture of Rabbi Avrohom Eliyahu Kaplan zt"l, and you won't believe where it was...

... it had been staring me in the face for years! My cousin, Rabbi Moshe Daniel Schochet, digitized and shared our grandfather, Rabbi Dov Yehuda Schochet zt"l's photo collections. In one of the collections, there were pictures of, as he named the folder, "Relatives, Unknown, and Random Events."

I was asked yesterday by a family member to comment on some pictures for a report on our grandmother, Rebbitzen Sarah Schochet a"h. So I was looking through the files that Reb Moshe Daniel had put together so meticulously, when one of the pictures struck me and made me very excited. Yes, it was a picture of one of my heroes, Reb Avrohom Eliyahu Kaplan zt"l. What made me even more excited and happy is that this picture (which, judging from the look, must have been taken in Telshe during the World War I years) was confirmation that (as my great aunt Leah Holzberg a"h had told me many years ago) Reb Avrohom Elya was one of our grandfather's (and our great aunt's) heroes as well. The admiration for Reb Avrohom Elya has a long history in our family! This is the picture. As you can see, it is a younger version of the famous picture. Rabbi Eliyahu Kaplan shlita, Reb Avrohom Elya's grandson, confirmed that this was indeed a picture of his grandfather, hitherto unknown.

Sunday, August 27, 2023

Tzedaka and Ma'aser Kesafim, Addendum, from Rabbi Zuriel zt"l's Torah


See the series at
https://rygb.blogspot.com/2023/05/new-series-tzedakah-and-maaser-kesafim.html

Here, some interesting material from Rav Zuriel zt"l.

From the WhatsApp group, תורתו של הרב משה צוריאל זצ"ל

These are several posts from various people. The words in that are NOT in italics are ones actually written by Rav Zuriel, as is the graphic at the end of this post.

_______________________________________________________

לאחר שיעור מעמיק עם רבי אברהם, בנו של הרב זצ"ל, יצא לי להתייעץ עם הרב זצ"ל באופן אישי והוא אמר לי עד שאין לך בית משלך - אל  תפריש מעשר כספים

לאחר כמה שנים זכיתי לבית משלי והתייעצתי עם הרב זצ"ל עוד פעם, הפעם הוא אמר לי להפריש מעשר, לוודא שיהיה לי כסף לחתן את הילדים ולעזור להם ללמוד תורה, (הוא אמר לדאוג לכל ילד לכ - 30 אלף דולר הוצאות).

.ולכן, להפריש מעשר אבל 3/4 לשמור לילדים ו 1/4 לקופות חיצוניות 

- הרב כל פעם שאמר 1/4 אז לייתר דיוק הוא אמר "רבע או שליש" כל השיחה! הבנתי שזה נתון לשיקול דעתי

בנוסף, שאלתי אותו לגבי לתת למוסדות תורה וכד' ואמר לי לא לתת  למנכ"ל וכד' כי הם עלולים לעשות עם זה "לוח שיש" וכד'.... אלא לתת לאברך באופן אישי

_______________________________________________________

ראשית דבר, הנני מודיע שאין חובה לתת מעשר כספים. הוא איננו מוזכר בגמרא, ולמדו זאת מהמדרש. ואין פוסקים הלכה על פי המדרש. עדיף ביותר לתת כסף מעשר למשפחות עניות, במיוחד בני תורה

.וכן לעזור לחתנים וכלות לרכוש דירה ראשונה שלהם

,בברכה

משה צוריאל

_______________________________________________________

שאלה: אני נוהג כבר כמה שנים להפריש מהרווחים שלי ולתת עשירית לצדקה לעניים, כלומר "מעשר כספים". אבל יש ספרי לימודי קודש שכל סט עולה הרבה כסף. האם מותר לי להשתמש במעות מעשר למען רכישתם?

תשובה: בשולחן ערוך בהלכות צדקה (יורה דעה, סימן רמט, כתב טורי זהב (הט"ז):

וכתב בדרישה בשם תשובות מהר"ר מנחם, שמותר ליתן מן המעשר להיות בעל ברית או להכניס חתן לחופה או לקנות ספרים ללמוד בהם ולהשאילן לאחרים ללמוד בהם אם לא היה יכולת בידו, ולא היה עושה המצוה [אם לא היו בידיו מעות מעשר] עכ"ל. ונראה לי דכשקונה בעדו ספר, צריך לכתוב עליו שזהו מן המעשר, למען ידעו בניו דבר זה, ולא יחזיקוהו להם [לעצמם בלי להשאיל לאחרים] עכ"ל

כלומר כיון שאין לך כסף גם בשביל מעשר לעניים וגם עבור רכישת הספרים, אם מפעם לפעם תהיה מוכן להשאיל אותו הספר לכל שואל הרוצה ללמוד בו, מותר לעשות זאת ממעות מעשר

כמובן, אם גם אתה מעוניין ללמוד בספר ההוא, אין חובה עליך לתת לאחרים בזמן ההוא

וכל מעשיך יהיו לשם שמים

_______________________________________________________

שאלה: שנים רבות שאני מפריש עשירית מהרווחים שלי ומקיים "מעשר כספים". אני רואה ברכה בכך והקב"ה מביא לי פרנסה טובה. עכשיו הבנים שלי הגיעו לגיל בר מצוה פלוס, ואח שלי אומר לי לדאוג לעתידם כשירצו להתחתן. אבל מצד שני, האם מותר לי להשתמש בכספים אלו למען תועלת פרטית למשפחה שלי? עדיין זה ייחשב למצוה?

תשובה: ראשית כל צריכים לדעת שאין חיוב גמור להפריש "מעשר כספים" כדי לתת לעניים. "מעשר" מוזכר בגמרא רק לענין הפרשת עשירית מהיבול, תוצרת מזון. אבל ענין עשירית מההכנסה הכספית מוזכר רק במדרש (כדברי התוספות, תענית י ע"א). כדוע אין פוסקים הלכה-למעשה מהמדרשים. אבל ודאי שהנותן צדקה לעניים מתברך, ואינו ניזוק על ידי זה (שולחן ערוך, יורה דעה, סי' רמז סעיף ב).

גם הנוהגים מנהג טוב להפריש עשירית מרווחיהם "מעות מעשר" אפשר להם להשתמש בכספים אלו לכל דבר מצוה, אם לא היתה יכולת בידם גם להפריש סכומים אלו וגם לעשות המצוות ההן (ט"ז על יו"ד סי' רמט סוף ס"ק א). ועוד אתה צריך לדעת, כי הפרשת מעשר כספים הוא בתורת מנהג, כי ה"חפץ חיים" בספרו "אהבת חסד" (ח"ב ענין מעשר כספים, סוף פרק יח) מלמד שבתחילת קבלת אדם המנהג הזה יתנה האדם שזה "בלי נדר". כלומר אילו היתה חובה ממש, מה זה יועיל לומר "בלי נדר"? וגם אם לא התנית, אפשר לעשות התרה על מה שעתיד להיות, ותתיר לפני שלושה אנשים.

לענין דאגתך לצאצאיך, הרב ואזנר, הרב של בני ברק, אמר בזמנו שאפשר לתת חמשם אחוז ממעות מעשר שלך למען צרכי צאצאיך, והשאר תעזור בכך לאחרים. אבל לדעתי ראוי לתת אפילו שמונים אחוז מהסכומים למען צאאיך. כי יש שני סוגים של הורים בארצנו. יש מי שמשתתף בעול עם צאצאיו וחוסך כסף כדי לעזור להם לרכוש דירה לדוּר בה כשיתחתנו. לא טוב לגור בדמי שכירות. אחרי עשרות שנים, כאשר יכולת העבודה פוחתת, ויש חשש לצמצום דרסטי של ההכנסות, היכון יגורו בני הזוג? כאשר לא יהיה להם מספיק כסף לשלם דמי שכירות, מה יעשו? ולכן אב ואם האוהבים את צאצאיהם חייבים לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור להם. ואם אגרו כרבע מסכום הדירה, השאר יקחו עליהם בני הזוג במשכנתא מהבנק למשך 25 שנים. במקום לשלם שכר דירה לבעל הדירה, וכל חודש בחודשו הכסף הולך "לאיבוד", ומה שהיה היה, עדיף שיתנו כל חודש לבנק, ובמשך הזמן הדירה תהיה בבעלותם וידורו בה לאורך ימים טובים

אבל יש סוג הורה שאינו דואג לצאצאיו עד כדי כך. הוא מעדיף לתת עשרות אלפי שקלים עבור חתונה מפוארת, כאשר כל מנה לאורח עולה הון תועפות. ויזמין אורחים רבים "בלי לעשות חשבון". וגם יבזבז כסף על פרחים רבים, על תזמורת יוקרתית, על תפארת נוצצת של ליל החתונה, כדי להפגין עוצמה כלכלית. לבני הזוג יתן תמיכה מצומצמת למשך שנה או שנתיים, ויפטיר בשפה "שידאגו לעצמם, כמו שאני דאגתי לעצמי"

דרך התורה היא לפי האופן הראשון שתארנו. "איזהו חכם? הרואה את הנולד". בניך ובנותיך יגיעו בעוד כמה שנים לעת הנישואין. לתחנה חשובה זו תתכונן מראש לעזור להם. שים הכסף בבנק לשמירה בתוכנית חסכון. ממעשר הכספים תתן חלק מכריע כדי לבסס אותם, לבנות אותם, לתת להם בטחון כלכלי. בדיני צדקה למדנו (שולחן ערוך, יו"ד סי' רנא סעיף ג) שצריכים להקדים תמיכה לקרובי משפחה, לפני כל אדם אחר

אל תביט רק אל ההוה, אלא תהיה כמו יוסף הצדיק, שבשבע שנות שובע, דאג לעתיד של השנים שיבואו שאז מצטרכים אל השפע הזה. "החכם עיניו בראשו" פירשו חז"ל (קהלת רבה ב, יז) "בראשו של דבר", בתחילת כל דבר

____________________________________________________Monday, August 14, 2023

My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 6 (the last letter I have found)

This letter is from several years after Letter 5. This letter was sent to me shortly after we moved to Monsey, some 22 years ago.

It is the last letter I have found in my correspondence file.

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvim


Continuing during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

 to share some of the correspondence I held with him years ago.My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 5

This letter is from several years after Letter 1. This letter was in response to my sending מו"ר my sefer  on Bava Basra, Bigdei Shesh while living in Chicago.

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvim


Continuing during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

 to share some of the correspondence I held with him years ago.
My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 4

 Like Letter 2 and Letter 3, Letter 4 was sent when I was learning in Yeshiva at Ner Yisroel in Baltimore in the early '80's.

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvim


Continuing during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

 to share some of the correspondence I held with him years ago.My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 3

Like Letter 2, Letter 3 was sent when I was learning in Yeshiva at Ner Yisroel in Baltimore in the early '80's.

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvim


Continuing during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

 to share some of the correspondence I held with him years ago.

My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 2

This letter is from several years before Letter 1. Letter 1 was sent when I was learning in Kollel in Far Rockaway in the late '80's. Letter 2 was sent when I was learning in Yeshiva at Ner Yisroel in Baltimore in the early '80's.

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvim


Continuing during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

 to share some of the correspondence I held with him years ago.My Correspondence with מורי ורבי HaRav Moshe Zuriel zt"l, Letter 1

Rav Zuriel zt"l speaking in the Dining Room in Yeshivat Sha'alvimIt is appropriate during these days of Shiva of

מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה יחיאל צוריאל זצ"ל

for me to share some of the correspondence I held with him years ago.

I also have three years worth of sichos that I hope to share as well.

ובכן, זה יצא ראשונה מן אמתחת ההתכתבות
 

Wednesday, August 02, 2023

New Series! Wound Care on Shabbos and Yom Tov, part 1

Wound Care on Shabbos and Yom Tov
Part 1

Links to subsequent videos in the series will be posted in the comments here.