Wednesday, June 11, 2014

Ingenious Fill-in-the-blanks Gedolim Biography

 
 Subject: Fwd: FW: HOW TO WRITE ABOUT GEDOLIM
 
טופס גדולים, למילוי בשעת הצורך
 
*************************************
 
התנצלות המחברים
 
בחיל ורעדה ובפיק ברכים ניגשים אנו לספר בתולדותיו של רבנו הגאון הקדוש מ__________.
 
ידענו את מיעוט ערכנו מלהשיג קצה קצה של גדלותו וחכמתו, אך בראותנו כי זכרו הולך ונשכח מלב בני דורנו -
העזנו פנינו לאחוז בשיפולי גלימתו ולמלל מעט משבחו.
 
ואם יראו צעירי הצאן את אותן דמויות הוד אשר עמדו לעמנו, וילמדו ללכת בדרכיהן - והיה זה שכרנו.
 
וזאת לדעת, כי הסיפורים המובאים כאן הובאו לאחר בדיקה קפדנית של מקורותיהם, ואת המירב עליו לא היתה בידינו עדות נאמנה השמטנו .
 
ואף על פי שודאי ראויים הדברים לרבינו והוא נאה להם, מכל מקום אין לדיין אלא מה שעיניו רואות.
 
 
שורשים
 
על גדות נהר ה__________, פרסאות אחדות מ__________, שוכנת העיירה __________.
 
כ-__ אלפי יהודים חיו בה, וביניהם הרב __________ שהיה ידוע בחכמתו ובצדקותו הרבה. מסופר שפעם עמד בנסיון גדול בעניין __________, ואז התבשר מפי הצדיק ר' __________ מ__________ כי עתיד לצאת ממנו בן שיאיר את שמי הגולה.
 
 
בוצין מקטפיה ידיע
 
ביום __________ של שנת __________ , נולד בן לרב __________ ולאשתו הצדקת מרת
__________, ושמו נקרא __________ על שם סבו. כבר מינקותו ניכרו בו כשרונות נדירים והתמדה
בלתי מצויה.
 
כבר בגיל 3 היה בקי ב __________. בגיל זה נכנס ל"חדר" ועד מהרה עלה שם על כל בני גילו. לאחר תקופה קצרה הגיע המלמד לאביו ואמר לו כי בנו עולה עליו בידיעותיו וכי אין לו עוד מה ללמדו. מאותו יום היה לומד בחברותא עם אביו, עד כי בגיל 12 כבר היה בקי בע"פ בכל ה __________.
 
 
גולה למקום תורה
 
בגיל זה החליט אביו כי לשם התפתחותו הרוחנית עליו לגלות למקום תורה.
 
הנער נשלח לעיר __________ ונכנס לישיבתו של רב העיר, הגאון בעל "_____-_____".
 
הגאון סירב תחילה לקבלו בשל גילו הצעיר, אולם כמה חידושים שנשמעו מפיו של הנער שינו את התמונה והוא התקבל לישיבה והיה לתלמיד הצעיר ביותר בה. הוא זכה מרבו לקירבה רבה.
 
רבים מחבריו קינאו בו בשל כך והעליבוהו, אולם ראש הישיבה גער בהם באמרו כי הוא עתיד להיות מגאוני הדור הבא.
 
כך עמל בתורה מספר שנים בהתמדה עצומה ושתה בצמא את תורת רבו.
 
אמרו עליו כי היה לומד ______ שעות ביממה, רגליו נתונות בגיגית מים קרים כנגד העייפות / שערות ראשו קשורות בחבל לתקרה, ורק כשתקפה עלי שנתו היה משעין את ראשו על הסטנדר וישן מעט כשנר דולק בידו.
 
"אלה היו השנים היפות בחיי", התבטא בזקנותו.
 
חבריו מאותן שנים מעידים עליו כי הוא נחשב ה"עילוי" בה"א הידיעה של הישיבה .
 
 
ענבי הגפן
 
בשנת __________ בהיותו בן _1 שנים, בא בקשרי שידוכים עם בתו של רבו.
 
ביום חופתו קיבל מאת רבו מתנה דֿ סמיכת הוראה. חמיו הבטיח לו "קעסט" למספר שנים ובשנים אלה הוסיף התמדה על התמדתו.
 
הוא היה יושב בבית המדרש ממוצאי שבת לערב שבת, אך אשתו הצדקת מעולם לא התלוננה על כך.
 
בשנים אלו כתב את ספרו הראשון "_____-_____".
 
בשנת __________ קרה אסון: מגיפה / שריפה פרצה בעיר וחותנו הגאון הלך לעולמו / ירד מנכסיו,
ופרנסתו של רבנו נפסקה.
 
במשך זמן מה עבדה אשתו ב__________, אך בסופו של דבר נאלץ רבנו ליטול על עצמו עול רבנות.
 
הקהילה הראשונה שזכתה בו היתה __________, על גדות ה__________,
 
אשר בה כיהן בימים עברו הגאון בעל "_____-_____".
 
רבנו התנה עם בני קהילתו שיסכימו להחזיק על חשבונם מספר תלמידים.
 
תלמידים אלו (אחד מהם התפרסם לימים כהגאון בעל "_____-_____") היוו את היסוד לישיבתו הגדולה של רבנו.
 
בני העיירה אהבו מאוד את רבם אך לא היתה להם השגה בגדולת תורתו.
 
 
עומד בפרץ
 
והימים ימי סערה ורוחות זרות מנשבות.
 
בתקופה זו החלו להרים את ראשם הקראים / החסידים / המשכילים / הרפורמים / הציונים ואיימו להכניס זמורת זר בכרם בית ישראל.
 
רבנו נחלץ למערכה וחגר כגיבור מתניו, ותחת אשר כל הימים היה רך וחנון במלחמה זו הקשה עצמו כעץ.
 
 

5 comments:

 1. I was thinking about biblical figures that are never shown to have had some type of failing/flaw. I thought Aharon, but remembered the lashon hara, the eigel, and mei meriva. Yehosua in chumash, but the malach criticized him at Yericho. I guess only Yitzchak.

  ReplyDelete
 2. Even Yitzchak is critiqued by RSRH an, IIRC, the Malbim. I have always been upset by the liberties they take.

  ReplyDelete
 3. What is you heter to make fun of people of organizations who do great work for klal yisroel? Even if you dont agree about how they portray gedolim.

  ReplyDelete
 4. I would expect their life/career paths to have something in common, if not this much.

  The biographies should go beyond that to really explain the individuals' areas of uniqueness.

  ReplyDelete