Monday, February 20, 2023

Do We Pasken Like Beruria?

I am fond of quoting from memory the comment (that I utterly reject) made by the Minchas Elazar zt"l, "Who says we pasken like Beruria?!" I searched for the source today, and found this from Rabbi Asher Weiss:

והא דמס' ברכות שאמרה ברוריה יתמו חטאים ולא חוטאים אין ענין לאהבה ושנאה אלא שחידשו דאין להתפלל על מות הרשעים אלא שישובו מדרכם ויחיו, וזה שכתוב יתמו חטאים ועי"ז ורשעים עוד אינם.
והנה זה זמן רב מאז שלמדתי ספר תהלים עם פירושי רבותינו הראשונים וראיתי ברש"י שם (ק"ד ל"ה) שפירש "יתמו חטאים, חוטאים" ונוראות נפלאיתי שדבריו סותרים את המבואר בדברי הגמ' דכונת הפסוק אינה שיתמו החוטאים אלא שיחזרו בתשובה ויתמו החטאים.

וברבות הימים ראיתי בספר דברי תורה להגה"צ ממונקאטש זצ"ל תניינא אות מ"ו שעמד על זה וכתב דבאמת אין ההלכה כברוריה והרחיב לתקוף את ברוריה אשת רבי מאיר דאין חכמה לאשה אלא בפלך ולא היה לה לדרוש בתורה, עי"ש.

ואף שידעתי מך ערכי מול הדרת גאונו וקדושתו תמיהני על דבריו, ונראה פשוט דכיון שחז"ל הביאו את דבריה ודרשתה, תורת אמת היא וכדברי התנאים והאמוראים, פוק חזי בעירובין נ"ד ע"א שם הביאו את דברי ברוריה שמצאה תלמיד שהיה לומד בלחישה ואמרה לו "לא כך כתיב ערוכה בכל שמורה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת ואם לאו אינה משתמרת". והרמב"ם הביא דרשה זו בפ"ג מהלכות ת"ת הלכה י"ב, ואם ת"ל שדבריה של ברוריה שיחת נשים הם לא היה הרמב"ם מקרבן בידו החזקה וקובען במשנה התורה, אלא פשוט שדבריה כדברי רבותינו בעלי התלמוד כולם.

ועיין בדברי רבינו נסים גאון בברכות שם (דף י, א) שכתב על ברוריא "וכבר למדה הרבה חכמות לפני החכמים, כדאמרינן בפסחים בפ' תמיד (דף ס"ב ע"ב), אמר ליה ומה ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתי' דר' חנניה בן תרדיון דהות גמרא תלת מאה שמעתתא ביומא מתלת מאה רבותא". ונראה ברור שבא להוציא ממי שיעלה על דעתו להמעיט בחשיבותן של הדברים.

והנראה בביאור דברי רש"י, דאדוננו רש"י מפרש לפי פשוטו של מקרא ודברי ברוריה דברי דרש הן, אבל לפי פשוטו של מקרא ברור דחטּאים עם ט' דגושה היינו בני אדם ששנו בחטא והוחזקו בו ולא במקרה חטאו, ודבר זה מפורש בתורה בנביאים ובכתובים. בתורה דכתיב (בראשית י"ג י"ג) "ואנשי סדום רעים וחטאים לה'", וכן (פרשת קרח במדבר י"ז ג') "את מחתות החטאים האלה". בנביאים (ישעיהו ל"ג י"ד) "פחדו בציון חטאים". ובכתובים בתהלים (א' א') "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב", ועוד שם (כ"ו ט') "אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי". וכך אומרים אנו בוידוי "מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים". וכ"ה הוא במקומות רבים, והדברים ברורים ופשוטים.
[שו"ת מנחת אשר ח"א סימן ס"ד]12 comments:


 1. We pasken like Beruria in Keilim. This seems important!
  מסכת כלים מציעא פרק א
  מ א,ג קלוסטרא רבי טרפון מטמא וחכמים מטהרין וברוריא אומרת שומטה מן הפתח זה ותולה בחבירו בשבת כשנאמרו דברים לפני ר' יהושע אמר יפה אמרה ברוריא

  ReplyDelete
 2. A mealy-mouthed attempt to hamstring the forlorn minority (aren't you pro minorities) who still try to stand firm against Chet

  ?
  (Shabbat 54b):
  Anyone who had the capability to effectively protest the sinful conduct of the members of his household and did not protest, he himself is apprehended for the sins of the members of his household and punished. If he is in a position to protest the sinful conduct of the people of his town, and he fails to do so, he is apprehended for the sins of the people of his town. If he is in a position to protest the sinful conduct of the whole world, and he fails to do so, he is apprehended for the sins of the whole world.

  ReplyDelete
 3. "Chotei" a sinner; "ChaTuh" a habitual one -- as in gaNuv, shor naGuch, taBuch, maLuch, chaYul... a habitual one. Kicking myself for not having realized that dikduk before! Yishar kocho shel haMinchas Asher shlita, and to you for pointing it out here!

  Essentially then, the bums in R' Meir's neighborhoods were not true chaTa'im (whether he realized that or not), so we'd need drash to apply the pasuk to the situation one way or the other: either harshly, that it includes occasional "chot'im"; or generously, that it's just the *chet.* We see which way Bruriah went.

  ReplyDelete
 4. RAW is the undisputed master of passive aggressive:
  ואף שידעתי מך ערכי מול הדרת גאונו וקדושתו...
  and ending with
  ...והדברים ברורים ופשוטים

  ReplyDelete
 5. Just wondering: Why do you like quoting the Minchas Elazar zt"l if you utterly reject the idea?

  ReplyDelete
  Replies
  1. To explain the position of certain strains of Chassidus on nonobservant Jews.

   Delete
  2. Yep. When most of us hear

   לִהְי֤וֹת כׇּל־אִישׁ֙ שֹׂרֵ֣ר בְּבֵית֔וֹ וּמְדַבֵּ֖ר כִּלְשׁ֥וֹן עַמּֽוֹ
   And recoil in disgust at the horror story, but every now and then you hear of a rabbi (I won't name names) who think this is prescriptive for Jews today ... well ... lots of questions.

   Delete
  3. They at least are stand with tradition

   Nowadays it would be the queen (with a slight rephrasing) that would be making that proclamation to women.
   Or would it be possible to decide which gender is which
   Acc. to RYG that doesn't affect nor should bother us

   Delete
 6. See the follow up at https://rygb.blogspot.com/2023/02/rischa-daraisa-season-6-episode-24-no.html

  ReplyDelete